Szanowni Przedsiębiorcy!
Zdaję sobie sprawę z tego, że w związku w epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców z terenu naszej gminy, znalazło się w ciężkiej sytuacji. Dotyczy to szczególnie tych, którzy – w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii – zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu ich zakładów pracy bądź prowadzonej działalności.
Informuję, że uruchomienie konkretnych rozwiązań będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań.
Jednocześnie przypominam o tym, że już dzisiaj, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów można korzystać z poniższej pomocy ze strony Gminy.

1. Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika
Przedsiębiorcy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zmianami). Ulgi udzielane są przez Organ podatkowy na wniosek podatnika, tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Organ podatkowy może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych będą rozpatrywane indywidualnie.
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty:

 • wniosek o ulgę,
 • informację o sytuacji majątkowej,
 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
 • kopie zeznań podatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),
 • informację o liczbie zatrudnionych osób,
 • wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
 • informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
 • wykaz należności,
 • inne dokumenty mające wpływ na trudną sytuację przedsiębiorcy,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

(formularze dostępne są na stronie www.szemud.pl w zakładce: „Do pobrania”).

W przypadku wniosków o odroczenie spłaty zobowiązań podatkowych należy wskazać proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty zobowiązań podatkowych – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty.
Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zmianami) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
Szczegółowych informacji udzielają w zakresie ulg podatkowych pracownicy Referatu podatkowego, obecnie wyłącznie drogą telefoniczną pod numer telefonu: 058 676 44 25 lub mailową: kancelaria@szemud.pl.

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Szemud

Na podstawie Uchwały nr II/9/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Szemud przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, które zostały po raz pierwszy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, na okres 24 miesięcy kalendarzowych. Szczegóły udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości określa ww. uchwała.

3. Podatek od środków transportowych

Na terenie Gminy Szemud od roku 2012 nie podwyższa się stawek podatku od środków transportowych, co jest ogromnym wsparciem dla naszych lokalnych przedsiębiorstw w zakresie planowania kosztów i ich stabilnego funkcjonowania na rynku.

W roku 2015 Rada Gminy Szemud na wniosek Wójta Gminy Szemud dokonała obniżenia stawek podatku od środków transportowych dla autobusów (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku).
Obecnie stawki dla autobusów na terenie gminy Szemud są z jednymi z najniższych w kraju i wynoszą:

 • 342zł dla autobusów o liczbie miejsc mniej niż 22,
 • 674zł dla autobusów o liczbie miejsc równiej lub większej 22.

Pragnę podkreślić, że będziemy czynić dalsze starania, aby jak najbardziej Państwa wesprzeć w działaniach na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania Waszych firm. Jednocześnie mam nadzieję, że strona rządowa, która w sposób bezpośredni odpowiada za politykę gospodarczą, również poczyni kroki w kierunku poprawy Państwa sytuacji. Nie wyobrażam bowiem sobie sytuacji, w której rząd zostawiłby przedsiębiorców samym sobie lub całość kosztów ratowania sektora gospodarczego przerzucił na samorządy. Jak będzie, niebawem zobaczymy.

 

Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud

 

STREFA INWESTORA