Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to nowa nazwa powołanego w 2011 roku Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którego Gmina Szemud jest członkiem-założycielem.


O nowej nazwie stowarzyszenia oraz zmianach statutowych zadecydowali przedstawiciele samorządów podczas kwietniowego Walnego Zebrania Członków GOM, w którym udział wzięli również przedstawiciele samorządów Forum Norda. Nowy statut został właśnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a tym samym weszła w życie jego nowa nazwa.Podczas planowanego na 16 czerwca br. spotkania Zarządu OMG-G-S planowane jest przyjęcie dówch nowych członków: Miasta Gdyni i Miasta Wejherowa, które zgłosiły swój akces.

Obecnie w ramach Obszaru Metropolitalnego współpracuje ze sobą 50 samorządów. Z chwilą przystąpienia nowych członków współpraca metropolitalna obejmować będzie swym zasięgiem terytorium zamieszkałe przez ponad 1,5 miliona mieszkańców.Struktura i cele działalności Stowarzyszenia zostały zachowane. Ideą współpracy międzysamorządowej jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Prezes Zarządu OMG-G-S Paweł Adamowicz zauważa, że zaistniałe zmiany są początkiem nowej perspektywy. – Po wielu latach rozmów, trudnych nie raz negocjacji udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii – mówi prezes stowarzyszenia. – Jest to dla mnie bardzo radosny dzień, bo w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów – dodaje.W nowo przyjętym Statucie znalazły się zapisy dotyczące nowej roli w procesie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), częściowo zmienił się także sposób podejmowania decyzji. Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” (OMG-G-S) będzie pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.Nowy statut oraz aktualności dostępne są na stronie www.metropoliagdansk.pl.