W kwietniu br. zakończył się pierwszy etap przygotowań na szczeblu międzygminnym do aplikacji o
fundusze unijne przyszłego okresu programowania (2014-2020). Jego uwieńczeniem było podpisanie przez
gminy listów intencyjnych o współpracy w zakresie stworzenia wspólnych strategii rozwoju dla
obszarów objętych działaniami w ramach Forum NORDA oraz w ramach Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego. W imieniu naszej gminy dokumenty o współpracy podpisał pełniący funkcję wójta p.
Krzysztof Brzezicki, inicjator włączenia gminy Szemud do tych dwóch obszarów.


Podpisanie listów intencyjnych stanowi podstawę do dalszego poszerzenia zakresu współpracy,
jak również do podjęcia działań przez te dwie organizacje w celu zdobycia środków finansowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na opracowanie szczegółowych strategicznych dokumentów i planów
rozwoju tych obszarów. Opracowanie tych dokumentów w dalszej perspektywie umożliwi gminie
aplikowanie w przyszłej perspektywie finansowej UE o dodatkowe środki na tzw. obszary funkcjonalne,
podobnie jak miało to miejsce przy korzystaniu z funduszy PROW 2007-2013 Działanie LEADER.


Romuald Janca

Załączniki