W dniu 18.02.2014 w Urzędzie Miasta Gminy Żukowo odbyło się drugie spotkanie dotyczące współpracy w zakresie gospodarki ściekowej. Pierwsze spotkanie odbyło się dwa miesiące wcześniej w siedzibie Urzędu Gminy Szemud. W obu spotkaniach oprócz Wójta Gminy Szemud i Burmistrza Gminy Żukowo udział wzięli: przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych w Glińczu, który zaopatruje w wodę Gminę Żukowo oraz pracownicy merytoryczni gmin.


Realizacja inwestycji kanalizacyjnych jest droga i prawie niewykonalna z własnego budżetu, bez pozyskania środków zewnętrznych.

Przy intensywnym zaangażowaniu Wójta Gminy i pracowników w okresie niespełna pół roku udało się gminie pozyskać około 3 mln zł na budowę kanalizacji w Kamieniu oraz na rozszerzenie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- II etap, we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino i Karczemki.
Inwestycje powyższe będą realizowane jeszcze w tym roku i obejmować będą 6,95 km sieci i 190 przyłączy w Kamieniu oraz 7,7km sieci i 232 przyłącza we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino i Karczemki.
Łącznie te dwie inwestycje obejmą około 1600 mieszkańców. Trzeba mocno podkreślić, że te inwestycje są realizowane w zasadzie przy minimalnym zaangażowaniu środków gminnych, których brakuje.


W tej chwili pojawiła się jeszcze jedna szansa pozyskania środków zewnętrznych w wysokości kolejnego miliona zł na dokończenie kanalizacji w Rębiskach i Kielnie w ramach dodatkowego naboru wniosków do PROW. Jest to projekt i pozwolenie, które gmina ma od roku 2006 i zrealizowany jest tylko częściowo w Kielnie (ul. Kaszubska). Zaangażowanie środków własnych wyniosłoby około 400 tys. zł. Inwestycja będzie proponowana do akceptacji Radzie Gminy na najbliższej sesji. Mamy nadzieje, że okazja zostanie wykorzystana dla pożytku mieszkańców.


Spotkania z Gminą Żukowo dotyczyły również kolejnych pomysłów Wójta Gminy Szemud na pozyskanie środków zewnętrznych na kanalizację, tym razem w ramach współpracy, na podstawie wspólnego wniosku, który ma być złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Gminę Żukowo.

Gmina Żukowo zamierza skanalizować wieś Tuchomek oraz tereny bezpośrednio przylegające do naszej gminy nad Jeziorem Tuchom. Naszym zamiarem jest również przyłączenie się do wniosku, co pozwoli na przekierowanie w pierwszym etapie ścieków ze wsi Warzno do kanalizacji żukowskiej i dalej do Oczyszczalni Wschód. Gmina Żukowo zaprojektuje docelowe średnice kolektorów i moce przepompowni, pozwalające w przyszłości na skierowanie większej ilości ścieków, nawet z całej oczyszczalni w Kielnie.

Będzie to pewna alternatywa cenowa gdyż może pojawić się możliwość odprowadzania ścieków albo do PEWiK Gdynia, albo do Saur Neptun Gdańsk w zależności od oferowanych cen ich przyjęcia.
Będziemy także wnioskować, aby do tego samego projektu włączyć także kilka naszych obszarów m.in. przy ul. Tuchomskiej, ul. Przyleśnej i ul. Północnej w Warznie i Dobrzewinie.
Dalsze negocjacje na poziomie bardziej szczegółowym odbędą się wkrótce w Zakładzie Usług Komunalnych w Glińczu.


Te wspólne zamierzenia omawiane podczas spotkań z władzami Gminy Żukowo będą miały jeszcze jedno ważne znaczenie w przyszłości, polegające na zmniejszeniu ilości odprowadzanych do J. Tuchomskiego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Kielno.

Zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym na Oczyszczalni w Kielnie dwa razy do roku wykonywane są badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych, które spływają Rzeką Mulk. Wyniki tych badań od początku funkcjonowania oczyszczalni (2007r) nigdy nie przekraczały wyznaczonych parametrów.


Roman Chustak