Wybory sołeckie kadencji 2019-2024

Na podstawie § 47 ust. 2 w związku z § 50 ust. 1 i 8 Statutu Gminy Szemud Wójt Gminy Szemud zwołuje zebrania wiejskie dla przeprowadzenia wyborów sołeckich. Terminarz zebrań zamieszczamy poniżej. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, obecnych na zebraniu, wybory sołeckie odbędą się w drugim terminie zgodnie z poniższym harmonogramem.
Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sołtysami, podczas tych zebrań mieszkańcy poszczególnych sołectw zdecydują o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Proponowany ramowy program zebrań przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Informacja Wójta o stanie realizacji inwestycji w sołectwie.
4. Uchwalenie wniosku dot. wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Harmonogram zebrań wiejskich (do pobrania w PDF)

Fundusz sołecki na rok 2020 (do pobrania w PDF)