Informuję, że w związku z niedokonaniem wyboru władz sołeckich Sołectwa Łebno w terminie określonym Zarządzeniem nr 160/V/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w Gminie Szemud wyborów władz sołeckich oraz w związku ze złożoną przez osobę p.o. Sołtysa Sołectwa Łebno rezygnacją z tejże funkcji, Wójt Gminy Szemud na podstawie § 47 ust. 2 w związku § 50 ust. 1 i 8 Statutu Gminy Szemud zwołuje w trybie wyborczym Zebranie Wiejskie Sołectwa Łebno w dniu 14 października 2019 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Łebnie (II termin w tym samym dniu o godz. 18.30) w celu przeprowadzenia wyboru władz sołeckich Sołectwa Łebno na kadencję 2019-2024. Jednocześnie przypominam, że w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, obecnych na zebraniu, wybory sołeckie odbędą się w drugim terminie (jak wyżej). Tryb przeprowadzenia wyborów określa statut sołectwa.
Pragnę zwrócić uwagę, że niedokonanie wyboru władz sołeckich w tym terminie skutkować będzie pozostawieniem tych organów sołeckich bez obsady na okres przedmiotowej kadencji. Przyniesie to mieszkańcom sołectwa szereg negatywnych skutków, gdyż oznacza to, że zawieszeniu podlegać będą wszelkie operacje finansowe dot. tego sołectwa, czyli nie będzie możliwe realizowanie jakichkolwiek wydatków sołeckich.
W efekcie sołectwo zostanie pozbawione m. in. możliwości korzystania z odśnieżania oraz bieżącego utrzymania dróg sołeckich (żwirowanie, równiarka itd.).
W związku z powyższym zapraszam mieszkańców do licznego udziału w tymże zebraniu i podjęcia konstruktywnych decyzji.

Romuald Janca