W Dz. U. z 2015r., poz. 1045 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

W art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627, z późn. zm.) wprowadzono wiele zmian, z których najistotniejsze to:

-przepisów art. 83 ust. 1 ( usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości ) nie stosuje się między innymi do:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Powyższe oznacza, że trzeba mieć zezwolenie na usunięcie krzewów, których wiek przekracza 10 lat oraz drzew, których obwód na wysokości 5 cm przekracza 35 cm i 25 cm.

Leonard Miąskowski
Referat Ochrony Środowiska

Załączniki