Zarządzenie nr 285/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały nr XXI/193/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 marca 2012 r. Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:


§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Szemud stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W stosunku do osób, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wyznacza się termin do złożenia wniosku o jej nabycie do dnia 6 lipca 2012 r.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Szemud (www.szemud.pl).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki