Zakres

Zakres robót obejmował budowę wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł VIESSMAN WERKE typu PAROMAT SIMP wraz z wymianą palnika olejowego na wentylatorowy palnik gazowy z przystosowaniem go do spalania gazu ziemnego wysokometanowego. Ponadto należało wykonać doprowadzenie gazu ziemnego do istniejącej kotłowni.
Zadanie obejmowało także wykonanie instalacji gazowej do kuchni gazowej z piekarnikiem zainstalowanej w stołówce szkolnej należy rozpocząć w punkcie redukcyjno-pomiarowym na ścianie budynku.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 28.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11.12.2014r.