Kierując się ogłoszoną wcześniej polityką jawności i przejrzystości, Wójt Gminy Szemud w dniu 3 lutego 2014 roku wydał Zarządzenie w sprawie regulaminu, określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie Gminy Szemud.


Porządkując sprawy organizacyjne i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Gminy, w ubiegłym miesiącu, o czym informowaliśmy w miesięczniku Lesok, Wójt ustanowił jednego gospodarza obiektów sportowych, aby mieć rozeznanie w prawidłowym wykorzystywaniu tych obiektów, lepszą dbałość i przede wszystkim lepsze wykorzystanie tych obiektów na rzecz mieszkańców.

Zarządzenie o którym mowa wyżej, ma również podobny cel. Świetlice wiejskie oraz sale OSP stanowią własność Gminy i mogą być oczywiście wykorzystywane przez społeczność Gminy. Musi to jednak odbywać się na podstawie ściśle określonych zasad, na podstawie jednolitego regulaminu, który musi obowiązywać we wszystkich obiektach, którymi dysponuje Gmina. Zasady regulaminu muszą być znane (opublikowane) wszystkim mieszkańcom, którzy muszą wiedzieć na jakich zasadach mogą korzystać z mienia gminnego.

Pieniądze pozyskiwane w ten sposób, odprowadzane na konto Gminy zgodnie z zapisem regulaminu, będą wykorzystywane na utrzymanie i doposażenie obiektów zgodnie z ich wpłatami z prowadzonej działalności. Praktycznie można powiedzieć, że każda OSP czy Rada Sołecka, może dysponować obiektami jak dotychczas, tylko w sposób kontrolowany przez Gminę, która jest przecież właścicielem tych obiektów. Mieszkańcy natomiast będą wiedzieli w jaki sposób, na jakich zasadach mogą z mienia społecznego korzystać. Oby korzystali jak najczęściej, wówczas pozyskiwane środki, które będą inwestowane w obiekty, przyczynią się do podwyższania ich standardów.


Należy dodać, że sale te będą mogły być również wykorzystywane nieodpłatnie (zgodnie z regulaminem) na zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta, Radę Gminy, Radę Sołecką, zebrania OSP, gminnych klubów sportowych, Rady Szkoły, Rady Parafialne, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów folklorystycznych, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego i inne organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy.


W dniu 12.02.2014 r w Urzędzie Gminy podczas spotkania wszystkich Prezesów Zarządów OSP Gminy Szemud, Wójt przedstawił ideę i koncepcję, jaka mu przyświecała przy wprowadzaniu Zarządzenia oraz zapoznał zgromadzonych z Regulaminem, który jest główną częścią tego Zarządzenia. Zgromadzeni wysłuchali prezentacji z uwagą i zrozumieniem.


W załączeniu znajdziecie Państwo Regulamin określający zasady korzystania z obiektów gminnych wraz z załącznikami w tym stawki najmu dla poszczególnych obiektów.

Załączniki