W związku z przyjętym w dniu 12 października 2015r. przez Stowarzyszenie Gdański Obszar
Metropolitalny, w którego skład jako członek wchodzi Gmina Szemud,Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej dla GOM, Wójt Gminy Szemud zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szemud na lata 2015-2020”
.
Projekt będzie dostępny w dniach od 20.10.2015r. do 12.11.2015r. w godz. 7.30-15.30 w
Urzędzie Gminy Szemud (ul.Kartuska 13, bud.B pok.nr 24)
oraz na stronie internetowej
www.szemud.pl zakładka „Ochrona środowiska”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to pierwszy tego typu dokument dla Gminy Szemud, który określa
kierunki rozwoju gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dokument
wskazuje proekologiczne przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie szkodliwych zanieczyszczeń
oraz na poprawę jakości powietrza.
Każdy, kto jest zainteresowany zagadnieniem gospodarki niskoemisyjnej na obszarze naszej gminy
może wnieść wnioski i uwagi do niniejszego projektu.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do dnia 12.11.2015r., z podaniem imienia i nazwiska
(lub nazwy firmy) oraz adresu osoby składającej.
Pisma należy kierować do Wójta Gminy Szemud na adres: 84-217 Szemud, ul.Kartuska 13 lub drogą
elektroniczną na adres: kancelaria@szemud.pl

Załączniki zamieszczamy poniżej.

Galeria

Załączniki