Zgodnie z Regulaminem konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej dla Gminy Szemud, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr LV/551/2014 z dnia 29.05.2014 r, powołana Komisja w składzie sześcioosobowym zgodnie z pkt. VIII.3. nie przyznała nagrody głównej uznając konkurs za nie rozstrzygnięty.
W uzasadnieniu werdyktu Komisja informuje, że wyróżnionych zostało 12 prac.
Komisja uznając wagę decyzji skutkującej na wiele lat, mającej wpływ na wizerunek gminy, oceniła prace jako zbyt mocno rozbudowane graficznie, które nie mogłyby spełniać funkcji i wymogów logo.


Komisja o nie rozstrzygnięciu konkursu podjęła decyzję jednogłośnie.


Romuald Przybyt