W tym roku programem objęci są uczniowie zaczynający naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej. Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej, nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł.Wnioski należy pobrać w szkole oraz złożyć do 12 września 2013 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.Zasady realizacji programu zawarte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818)
Wysokości dofinansowania zakupu podręczników:Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

• niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 770 zł dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 złWyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowaniaWyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,
– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 złWyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 350 zł:

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 607 zł:

1) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,

– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.B.Węzeł

Załączniki