mapka
W dniu 18 stycznia br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Szemud. Podczas tej sesji podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 312/10 położonej w obrębie geodezyjnym Warzno, Gm. Szemud; (uchwała nr XXVII/340/2017)
• w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości części działki nr 375 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud (uchwała nr XXVII/341/2017)
• w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 328 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud (uchwała nr XXVII/342/2017)
• w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud (uchwała nr XXVII/343/2017)
• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie (uchwała nr XXVII/344/2017)
• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie (uchwała nr XXVII/345/2017)
• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Częstkowie (uchwała nr XXVII/346/2017)
• w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie. (uchwała nr XXVII/347/2017)
• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (uchwała nr XXVII/348/2017)
• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Donimierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie (uchwała nr XXVII/349/2017)
• w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Częstkowo (uchwała nr XXVII/350/2017)
• w sprawie wspólnej realizacji zadania pt.: „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” realizowanego w ramach Konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XXVII/350/2017)

Wszystkie powyższe uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud, w zakładce rada gminy/prawo lokalne/uchwały rady gminy/kadencja 2014-2018 http://bip.szemud.pl/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2014-2018/

Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne wyrażające zamiar przekształcenia niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Słowo „likwidacja“ zawarte w tych uchwałach zostało użyte tylko ze względów proceduralnych. Nie chodzi tutaj o likwidację = zamykanie szkół tylko o ich przekształcenie.
Są to uchwały intencyjne. Teraz przyszedł czas na kontynuowanie debat dotyczących zaproponowanych reform w czasie zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.
Obecnie oczekujemy również na zaopiniowanie tych uchwał przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz przez związki zawodowe nauczycieli.
Dokonanie zmian w sieci szkół jest konieczne ze względu na zmiany wprowadzone w systemie oświaty.
Obowiązująca obecnie na terenie Gminy Szemud sieć szkół, w porównaniu z gminami sąsiadującymi, jest znacznie rozbudowana, a w kilku przypadkach dotychczasowa baza lokalowa jest niewystarczająca, w stosunku do stale rosnącej liczby uczniów. Tym bardziej, że zgodnie z przepisami Gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolach także młodszym dzieciom, począwszy od trzeciego roku życia.
Baza lokalowa szkół, które mają zostać przekształcone nie pozwala na stworzenie w nich 8 – letniej szkoły podstawowej.
Wdrożenie założeń reformy wymaga od władz Gminy pojęcia decyzji, u podstaw której będzie leżało przede wszystkim dobro dzieci. Głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szkół z terenu Gminy Szemud odpowiednich warunków lokalowych, bazy dydaktyczno – sportowej oraz zapewnienie profesjonalnej kadry pedagogicznej, co pozwoli na możliwie najlepszy start w kolejny, ponadpodstawowy etap szkolny. Takimi warunkami Gmina dysponuje w kilku większych miejscowościach i na ich bazie chcemy zorganizować naukę dla Państwa dzieci, począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej. Mając na względzie szczególne potrzeby dzieci młodszych.
Zamiarem władz Gminy nie jest likwidacja istniejących małych szkół, ale ich przekształcenie w szkoły filialne z nauczaniem na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki temu dzieciom młodszym poprawiłyby się warunki lokalowe, zyskałyby miejsce na stworzenie dla nich odpowiednich kącików zabaw, sal do ćwiczeń, stołówki itp.
Zlikwidowana zostanie jedynie szkoła filialna w Donimierzu. Szkoła ta mieści się w budynku, którego stan techniczny tylko warunkowo pozwala na funkcjonowanie placówki. Obecnie do szkoły dowożeni są uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Szemudzie. Uczniowie szkoły filialnej w Donimierzu są regularnie dowożeni do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szemudzie, aby mieć możliwość korzystania z zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej, na sali gimnastycznej, jak również ze stołówki oraz świetlicy szkolnej. Planowana rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie i oddanie do użytku nowopowstałej inwestycji ma na celu zwiększenie i polepszenie warunków do nauki m.in. przez uczniów obecnie uczęszczających do Szkoły Filialnej w Donimierzu.
Rozumiemy obawy i niepokój Rodziców, ale planowane zmiany, były poprzedzone wnikliwymi analizami dotyczącymi warunków kształcenia w budynkach szkół, grupowania dzieci zróżnicowanych pod względem wieku, przygotowania infrastruktury dla młodszych i starszych dzieci, zapewnienia nauczycielom trwałości zatrudnienia.
Gdyby nie zmiany w systemie Oświaty i likwidacja Gimnazjów nie doszłoby do przekształcania tych szkół. Zostałby utrzymany stan sieci szkół który istnieje obecnie. Jednak w obecnej sytuacji trzeba wdrożyć założenia reformy w racjonalny sposób wykorzystując istniejąca bazę szkół jednocześnie zapewniając jak najlepsze warunki do nauki uczniom oraz miejsca pracy dla nauczycieli.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, a przede wszystkim do Rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Liczymy na udział rodziców w spotkaniach i konstruktywną dyskusję, która przyniosłaby efektywne propozycje rozwiązań z myślą o obecnych i kolejnych pokoleniach uczniów kształcących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Szemud.

Dziękujemy za dotychczasowy liczny udział w spotkaniach.
Wszystkie Państwa głosy i opinie weźmiemy pod uwagę przy podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie organizacji sieci szkół n terenie naszej gminy.

Aleksandra Perz – Przewodnicząca Rady Gminy
Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy