Zakres

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Prace rozbiórkowe:
– istniejącą bieżnię żużlową, rozbieżnie i zeskok skoku w dal, fragment chodnika i dojazdu na boisko
b) Boisko wielofunkcyjne
– warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem na istniejącej nawierzchni gr. 4-21 cm,
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4-8 cm,
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3-5 cm,
– nawierzchnia poliuretanowa o grubości całkowitej min 13 mm
– odwodnienie powierzchniowe boiska (spadek kopertowy) do wpustów liniowych.
c) Odwodnienie boiska:
– odwodnienie liniowe
– elementy betonowe systemowe przykryte rusztem ze stali nierdzewnej
– dostosować odpowiednio do długości typy spadków – ze spadkiem dna, kaskadowym lub ze spadkiem lustra wody
– dostosować odpowiednio przekroje w zależności od obsługiwanej powierzchni
– dostosować do rozwiązań systemowych boiska
– zastosować ruszty stalowe z możliwością czyszczenia
– odbiór wód opadowych:
– 2 zbiorniki szczelne z kręgów betonowych (wys. 3,6m),
d) Wyposażenie
– osprzęt do gier: siatki, bramki, kosze (należy zapewnić odpowiedni montaż tych elementów, tak by były bezpieczne w użytkowaniu – odpowiednie przytwierdzenie do podłoża czasowo);
– zakłada się wykorzystanie istniejących bramek.
e) Skocznia w dal
– rozbieżnia o nawierzchni poliuretanowej (jak boisko),
– zeskocznia wypełnioną piaskiem,
– szczegóły wg rysunków,
– długość rozbieżni nie jest normowa (powinna wynosić 40m) – dostosowano ją do możliwości terenu i szkolnego (ćwiczebnego) charakteru obiektu.
f) Zieleń
– nawierzchnia trawiasta 208 m2.
g) Nowe nawierzchnie
– kostka betonowa 8 m2
– nawierzchnia piaskowa 24 m2
h) Boisko
– nawierzchnia poliuretanowa 793,00 m2

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 19.11.2014r. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową ubiega z dniem 30.04.2015r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, działanie Odnowa i rozwój wsi

Galeria