Zakończyliśmy akcję „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016”

Gmina Szemud zakończyła kolejną edycję realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, w ramach którego zrealizowała zadanie pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016” obejmujące demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

W roku 2016 w ramach programu zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano łącznie 129,357 Mg* (w tym demontaż płyt eternitowych dotyczył łącznie – 70,465 Mg- 20 miejsc, odbiór płyt składowanych na stosach dotyczył łącznie 58,892 Mg- 18 miejsc) odpadów zawierających azbest z 38 nieruchomości z terenu Gminy Szemud.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 62 838,55 zł co stanowi w całości koszt kwalifikowalny. Kwota dofinansowania wyniosła 53 400,00 zł (tj. 84,98 % kosztów kwalifikowanych). Kwota 9 438,55 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW** oraz NFOŚiGW*** w oparciu o umowę dotacji nr WFOŚ/D/III-38/143/2016/AZBEST-2016 z dnia 05.08.2016r. oraz postanowienia Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest.”oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu.  W/w zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 08.07.2016r. przez:

P.H.U. US – KOM Robert Kołodziejski, ul. Płocka 13A, 09-500 Gostynin

 

*1 Mg = 1000 kg = 1 tona
** Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
*** Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodne