Zarządzenie nr 553/IV/2017
Wójta Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Dz.U. 2016 poz. 446 ) w związku z § 3 ust.1 pkt. 2, § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr VII/67/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Szemud w sprawie zmian nazw miejscowości.

§ 2.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości:
a) Rabarnia osada na Rabarnia część wsi Kamień
b) Psale osada na Psale część wsi Kamień
c) Psalmo osada na Psalmo część wsi Kamień
d) Dębnik osada na Dębnik część wsi Kamień
g) Głodowo osada na Głodowo część wsi Łebno
h) Czarna Dąbrowa wieś na Czarna Dąbrowa część wsi Szemud
i) Zęblewski Młyn osada na Zęblewski Młyn część wsi Zęblewo
j) Rosocha osada na Rosocha część wsi Zęblewo

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r.

§ 4.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

§ 4.

Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kazimierz Potrykus – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

Uzasadnienie

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r. , poz. 200 z późn. zm.) ustalony został wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. W Wykazie tym wskazano, że ww. nazwy miejscowości funkcjonują jako osady bądź odrębne wsie. Jednak w rzeczywistości są to części wsi. W związku z czym konieczne jest dostosowanie tych nazw do stanu, który obecnie obowiązuje i Rada Gminy będzie wnioskowała do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy tych miejscowości.

Mapki i lokalizacją obszarów, których dotyczą konsultacje