Zanim zdecydujesz się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zapoznaj się z poniższymi zasadami:

 

1. Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim ją ułożono);

2. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

3. Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę, pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność [zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)];

4. Oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Wejherowie [zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332)];

5. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można rozpocząć po 30 dniach (termin właściwego organu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu), ale nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu;

6. Właściciel nieruchomości przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Wójtowi Gminy Szemud w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (termin tut. Urzędu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu), [zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.519 z późn. zm.)];

7. Wymagane dokumenty na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
– wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
– kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
– kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
– kopię dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków;

8. W ciągu 30 dni Wójt Gminy Szemud przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
– eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
– instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony Środowiska;

9. Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Wójt Gminy Szemud zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny;

10. Jeżeli przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332.) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a także uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w przypadku gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3/dobę lub gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód będących cudzą własnością (np. rzeki, jeziora, rowy melioracyjne). Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w Starostwie Powiatowym.

11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy eksploatować zgodnie z instrukcją oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz.1800).

 

Natalia Szreder
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (informacja)