Przypominamy, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy, od dnia 16.03.2020 r. w Urzędzie Gminy Szemud profilaktycznie wprowadzono ograniczenia związane z bezpośrednim dostępem interesantów. Ponadto zostały również odwołane wszystkie zaplanowane w Urzędzie Gminy Szemud i jednostkach organizacyjnych gminy spotkania.

Od 25 maja br. nadal obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów z zastrzeżeniem ograniczeń, wynikających z §12 w zw. z §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878):

Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Szemud lub jednostkę organizacyjną gminy może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których w szczególności zalicza się w sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

8) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

9) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.);

12) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

13) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

14) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

15) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

16) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),

17) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

18) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

19) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

Od dnia 25.05.2020 r. do odwołania w Urzędzie Gminy Szemud lub jednostkach organizacyjnych gminy dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Urzędzie, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu. Wizyta będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: tzn. po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Interesanci i urzędnicy muszą mieć osłonięte usta i nos.

Obsługujemy osoby zgodnie z umówionymi terminami, pojedynczo (kolejne osoby czekają na zewnątrz budynku). Załatwienie spraw bez wcześniejszego umówienia jest możliwe, aczkolwiek pierwszeństwo mają interesanci umówieni.

Zapraszamy do załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą mailową (kancelaria@szemud.pl) i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP.

LISTA DYŻURNYCH NUMERÓW TELEFONÓW:

Kancelaria Urzędu – 58 676 44 55
Sekretariat Wójta – 58 676 44 23
Sekretarz Gminy – 58 676 44 48
Biuro obsługi Rady Gminy – 58 676 44 48
Skarbnik – 58 676 44 45
Kasjer – 58 676 44 35
Księgowość budżetowa – 58 676 44 43, 58 676 44 44
Księgowość podatkowa – 58 676 44 25, 58 676 44 37, 58 676 44 49
Księgowość oświatowa – 58 676 44 46
Geodezja i gospodarka gruntami – 58 676 44 38, 58 676 44 41
Planowanie przestrzenne – 58 676 44 29, 58 676 44 42
Zamówienia publiczne i inwestycje – 58 676 44 39, 58 676 44 28
Fundusze pozabudżetowe – 58 676 44 36
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska – 58 676 44 24
Gospodarka komunalna – 58 676 44 50, 58 676 44 58
Drogownictwo – 58 676 44 34
Funkcjonowanie i sprawy oświaty – 58 676 44 47, 58 676 44 51
Kultura, zdrowie – 58 676 44 47
Ewidencja ludności – 58 676 44 33
Ewidencja działalności gospodarczej – 58 676 44 33
Urząd Stanu Cywilnego – 58 676 44 30, 58 676 44 56
Sprawy kadrowe, zaświadczenia o zatrudnieniu – 58 676 44 27
Sprawy obronności i funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej – 58 676 44 20
Sprawy wyborów, referendów i konsultacji lokalnych – 58 676 44 32

Jednocześnie uprasza się wszystkich o powstrzymanie się do czasu odwołania zagrożenia od bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy Szemud i jednostkami organizacyjnymi gminy celem załatwiania spraw, które nie mają charakteru pilnego.

Możliwe zmiany w zakresie dostępności Urzędu Gminy Szemud dla interesantów będą publikowane na stronie internetowej www.szemud.pl.

Sekretarz Gminy
Barbara Rzeszewicz