Szanowni Mieszkańcy Gminy SzemudPrzypominamy, że 15 marca mija termin wpłaty pierwszej raty podatków od osób fizycznych (rolnego, leśnego i od nieruchomości).


W związku z faktem, iż w bieżącym roku dzień 15 marca przypada w sobotę, termin uiszczenia podatku zostaje przesunięty na poniedziałek – 17 marca.
Wpłat można dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie w dni robocze w godz. od 8.30 do 15.00 oraz na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej prowadzony w Banku Rumia Spółdzielczym.


Bankiem obsługującym Gminę Szemud jest Bank Rumia Spółdzielczy i wszystkie wpłaty dokonywane w w/w Banku i jego oddziałach na rachunki Gminy Szemud są zwolnione z prowizji.

UWAGA – DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW:Zgodnie z art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który jest obowiązany do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązany jest do zapłacenia podatku w formie polecenia przelewu. Obowiązek ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. o swobodzie działalności gospodarczej, którzy zgodnie z art. 61 § 1b mogą dokonać zapłaty podatku również w formie gotówkowej. Za mikroprzedsiębiorcę, w myśl wyżej przytoczonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Terminowa wpłata zapewni Gminie płynność finansową i przyczyni się do właściwej realizacji zadań własnych na rzecz zaspokojenia wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym potrzeb Mieszkańców Gminy.Teresa Pustelnik

Skarbnik Gminy