Informujemy, że od dnia 01.03.2017 r. nastąpiła zmiana rozliczania usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Szemud.

Dotychczas to przewoźnicy nieczystości ciekłych pobierali opłaty za opróżnienie, transport i oczyszczenie nieczystości ciekłych od mieszkańców. Obecnie przewoźnicy będą świadczyć tylko usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych i ich transportu do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Szemudzie. Natomiast za oczyszczenie nieczystości ciekłych mieszkańcy otrzymają fakturę, wystawioną przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

 

Koncesjonowani w Gminie Szemud odbiorcy nieczystości ciekłych
[plik do pobrania]

 

Przewoźnik wykonujący usługę opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek wypełniania dokumentu potwierdzającego odbiór nieczystości ciekłych, podpisanego przez właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez niego osobę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje u właściciela nieruchomości, a drugi przekazany zostaje pracownikowi oczyszczalni ścieków. Pracownik oczyszczalni, po dokonaniu zrzutu, wpisuje w potwierdzeniu ilość zrzuconych nieczystości, po czym zostaje wystawiona faktura.

 

Przypominamy, ponadto że mamy możliwość sprawdzania jakości zrzucanych nieczystości ciekłych. W przypadku stwierdzenia zrzucania ścieków o ponadnormatywnej jakości np. ciała stałe czy tłuszcze – mamy prawo i obowiązek nałożenia kary na właściciela nieruchomości, zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.
Wprowadzenie zmian ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.