Zgodnie z moimi zapowiedziami kontynuowane są zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy.
Dokonując zmian, podkreślałem, że te działania muszą poprawić obsługę mieszkańców, a Urząd musi być przyjazny dla obywatela. Jest to zgodne z moimi deklaracjami, które składałem mieszkańcom podczas zebrań wyborczych.


Najbardziej istotną zmianą w ostatnim czasie jest likwidacja Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wraz ze zdjęciem ze stanowiska dotychczasowego kierownika ww. referatu.


Powołany został nowy referat – Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, który obejmie całość spraw związanych z programowaniem rozwoju przestrzennego Gminy oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto referat ten będzie przygotowywał wszystkie decyzje z zakresu geodezji, gospodarki gruntami oraz gospodarki przestrzennej. Referat został wzmocniony pracownikami rozwiązanego referatu. Planuje się zatrudnienie w tym referacie pracownika na stanowisku urbanisty. Obowiązki kierownika referatu powierzono doświadczonemu w tym zakresie pracownikowi Pani Marii Cieśli.



W miejsce zlikwidowanego Referatu Planowania Przestrzennego powołano Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Aktualnie nadzór i kierowanie tym referatem powierzyłem Sekretarzowi Gminy Panu Albinowi Jaroszkowi.



Na przełomie sierpnia i września przewidujemy uruchomienie Punktu Obsługi Interesanta w połączeniu z kancelarią. Niebawem rozpoczynamy remont związany z uruchomieniem wspomnianego Punktu. Punkt ten, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy będą mogli otrzymać niezbędne informacje w sprawach dla których przyszli do Urzędu, otrzymać niezbędne formularze, druki, informacje dotyczące ich wypełnienia oraz wszelką inną pomoc, która ograniczy do minimum poruszanie się po Urzędzie zdezorientowanych interesantów.

Równocześnie prosimy w okresie początkowym o wyrozumiałość mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie, ponieważ zatrudnieni tam pracownicy będą potrzebowali zdobyć doświadczenie niezbędne w tej pracy.

Niezbędne formularze będą również możliwe do pobrania na stronach internetowych Urzędu Gminy.



Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji będzie sprawował nadzór na prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem wszystkich remontów i inwestycji. Również przygotowywał będzie pełną dokumentację dotyczącą prowadzenia wszystkich postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” bez względu na wartość inwestycji czy remontu. Dotychczas sprawy te były podzielone między referatami.
Zmiana ta ma na celu skupienie odpowiedzialności za te sprawy w jednym referacie.


Natomiast Referat Gospodarki Komunalnej będzie referatem tylko eksploatacyjnym. Będzie przejmował inwestycje po ich zakończeniu i odpowiadał za ich eksploatację.


O dalszych zmianach organizacyjnych, które mają zmierzać do tego, aby praca Urzędu była sprawna, bardziej efektywna i służyła mieszkańcom, będę Państwa informował na bieżąco korzystając również z łamów Lesoka.



Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud