Urząd Gminy Szemud - siedziba władz samorządowych

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 175,86 km2, składa się z 22 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest Szemud. Liczba mieszkańców Gminy wynosi 15.041 osób, przy gęstości zaludnienia 85 osób/1km2.

Dogodny układ komunikacyjny

Gmina Szemud graniczy z następującymi Gminami: od północy z Gminami Wejherowo i Luzino, od zachodu z Gminą Linia, od południa z Powiatem Kartuzy a od wschodu z Gminą Gdynia. W pobliżu znajdują się: w kierunku na wschód – aglomeracja Trójmiasta a w promieniu 40-u km: Rumia, Reda, Wejherowo, Lębork i Kartuzy.

Gmina leży w pasie wzgórz morenowych, tylko niewielka jej część jest położona na tzw. „płycie żukowskiej”, gdzie występują ziemie o wyższych klasach bonitacyjnych. Tereny te są mocno pofałdowane, zwłaszcza w częściach północnej i zachodniej, gdyż leżą w pasie wzgórz morenowych.

Typowy krajobraz

Klimat należy do typu polarno-morskiego. Dominują wiatry zachodnie, przynoszące masy powietrza z północnego zachodu – ciepłego zimą a chłodnego latem. Konsekwencją położenia w tej strefie jest duża zmienność stanów pogody i krótki okres lata, ze stosunkowo niskimi temperaturami powietrza. Natomiast zima trwa na tym terenie stosunkowo długo.

Zimowy krajobraz Zęblewa

Gmina Szemud położona jest w obszarach źródliskowych sześciu rzek odwadniających teren do różnych dorzeczy. I tak są to: Gościcinka (zlewnia Redy), Zagórska Struga (wypływa z jez. Marchowskiego na wys. 153 m n.p.m., odprowadza wody bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej), Kacza (odprowadza wody bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej), Strzelanka (źródła na wys160 m n.p.m., zlewnia Raduni), Trzy Rzeki (zlewnia Raduni), Dębnica (zlewnia Łeby).

Panorama ziemi szemudzkiej

Ponadto zachodnią granicę gminy stanowi na pewnym odcinku Bolszewka, prowadząca swe wody do Redy. Na południu gminy znajduje się jezioro moreny dennej – Otalżyno, nieco na północ jezioro rynnowe – jez. Tuchomek, leżące na granicy z gminą Żukowo i Przodkowo. Do większych jezior zaliczyć należy również jez. Kielno, Orzechowo i Marchowo. Oprócz dużych jezior na terenie gminy w zagłębieniach występuje sporo drobnych zbiorników wodnych.

Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - okolice Jezior Marchowskich

Charakterystyczne są również kompleksy mokradeł i bagien. Urozmaicona rzeźba terenu, obfitość jezior i cieków, rozmaitość utworów geologicznych i gleb wpływa na bogactwo zbiorowisk roślinnych. Zaznacza się dość wyraźnie zagęszczenie reliktów glacjalnych. Przykładowo można tu wymienić pełnik europejski czy bodziszek leśny. Nie sposób pominąć również gatunków górskich nawiązujących do pogórza i niższych partii gór (ponad 20 gatunków).

Oczko wodne w pobliżu j. Otalżyno

Mimo, że podstawowym elementem w krajobrazie pojezierza są lasy (lesistość w granicach 30%), na obszarze gminy jest ich niewiele i zachowały się w większym skupisku tylko w środkowo-północnej części, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dominują tutaj lasy mieszane i liściaste, a najważniejszymi gatunkami są buk i oba gatunki dębu, a ponadto i lipa drobnolistna. Z drzew szpilkowych największy udział mają sosna i świerk. Roślinność torfowisk i łąk to zespół mszaru kępowo-wełniankowego, gdzie występują żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, czy bażyna czarna.

Borowik szlachetny - występuje w obfitości na całym obszarze

Podobnie jak flora tak i fauna Pojezierza Kaszubskiego zdeterminowana jest przez zróżnicowaną rzeźbę i sieć hydrograficzną i dodatkowo różnorodnością zbiorowisk roślinnych. W lasach najczęściej spotkać można sarnę, dzika i jelenia, rzadziej daniela oraz łosia. Pospolicie występuje również lis, zając czy borsuk.

Wiewiórka - otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Ptaki tworzą bogatą, bo liczącą około 250 gatunków grupę. Spośród takiej liczby wymienić należy czaplę, bociana czarnego, czy żurawia. W trudno dostępnych lasach gniazduje głuszec. Spotyka się także największego przedstawiciela krukowatych – kruka. Liczba płazów i gadów w porównaniu z innymi zwierzętami jest nieliczna. Szacuje się ją na odpowiednio 9 (m.in. traszki, ropuchy i żaby oraz kumak nizinny) i 5 (m.in. padalec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka) gatunków.

Rezerwat mewy śmieszki w Bojanie

Najciekawszymi zakątkami zakątkami gminy są tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz obszar wokół jezior Kamień, Wysoka, Otalżyno i Marchowo, stanowiące zaplecze rekreacyjne i weekendowe dla mieszkańców Trójmiasta. Na terenie Gminy nie występują szczególne zanieczyszczenia wód oraz zanieczyszczenia gleb i powietrza. Brak tu wielkiego przemysłu i zachowano stosunkowo nieskażone środowisko co stanowi dodatkowe atuty gminy jako terenu potencjalnych możliwości rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Widok na j. Marchowy

Powstają tutaj ośrodki skoncentrowanej zabudowy dla ludności nierolniczej – są to wsie Szemud, Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno i Kamień. Obserwuje się zasiedlenie tych miejscowości przez ludność z Trójmiasta, której główne kierunki aktywności zawodowej mieszczą się poza terenem Gminy.

Koleczkowo - domy jednorodzinne przybyszy z Trójmiasta

Kontynuowane są, mające długoletnią tradycję inwestycje w zabudowę rekreacyjną atrakcyjnych terenów wokół jezior. Pociąga to za sobą konieczność inwestowania w ochronę środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki ściekowej, ażeby ochronić zasoby wód powierzchniowych przed nadmiernym zanieczyszczeniem.

Centrum wsi Karczemki w sołectwie Dobrzewino

Gospodarczo Gmina Szemud ma charakter rolniczy z tworzonym oraz ostatnio dosyć prężnie rozwijającym się sektorem usługowo-produkcyjnym, który koncentruje się głównie w pasie drogi Chwaszczyno-Wejherowo. Na terenie Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast kilkadziesiąt firm reprezentuje różne branże, w tym takie jak ubojnie, rozlewnie napojów, warsztaty samochodowe czy stolarnie. W oparciu o miejscowe zasoby żwiru działają firmy zaopatrujące w kruszywo duże przedsiębiorstwa z Trójmiasta.

Kompleks boisk ORLIK w Szemudzie

Gmina posiada bardzo dobrze rozbudowaną i utrzymaną bazę oświatową, kulturalną i sportową. Uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki nie tylko do nauki, ale również do wypoczynku, w tym możliwości uprawiania sportu. Istnieje tu kilka dużych i sporo mniejszych obiektów sportowych, m. in. hala widowiskowo – sportowa, kompleks boisk Orlik, obiekty kilku klubów sportowych. Niemal wszystkie szkoły posiadają już odpowiednio wyposażone sale gimnastyczne. Funkcjonuje sieć bibliotek gminnych, wiejskich ośrodków kultury – skupionych w ramach prężnie działającego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, kilka przychodni lekarskich i punktów stomatologicznych.

Oczyszczalnia ścieków w Szemudzie

Gmina jest w pełni stelefonizowana. Obok sieci stacjonarnej dostępne są również sieci głównych operatorów telefonii bezprzewodowej. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, pozwalająca na szybkie włączenie się do niej nowych inwestorów – jedynie w odległych przysiółkach możliwe są pewne utrudnienia związane ze zbyt dużą odległością od głównych nitek wodociągowych. Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków (w Szemudzie i Kielnie), obsługujące obszary tych miejscowości oraz terenów przyległych. Ponadto na ukończeniu jest realizacja budowy sieci kanalizacyjnej dla całego wschodniego obszaru gminy (Bojano, Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo) z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Gdyni – Dębogórzu. Równolegle obszar ten jest objęty pracami związanymi z budową sieci gazowej. W niedalekiej przyszłości planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowych dróg i modernizację istniejących itp.

Na znacznym obszarze gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia potencjalnym inwestorom szybką realizację inwestycji. Dodatkową zachętą dla inwestorów, którzy chcieliby stworzyć nowe miejsca pracy, jest wszechstronna pomoc władz gminy w wyborze najwłaściwszej lokalizacji.

Romuald Janca

 

ZAPRASZAMY!

Galeria

Załączniki