Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Szemud

Wstęp
Gmina Szemud zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szemud.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szemud.pl.
Data publikacji strony internetowej: 22.12.2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.12.2015 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – raport z analizy (kliknij i zobacz).
Oświadczenie sporządzono: 16.03.2020 r.
Oświadczenie zmieniono w dniu: 22.07.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki
Obsługa strony nie jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki, w większości przypadków mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:
• treści,
• wyszukiwarki serwisu,
• kontaktu,
• deklaracji dostępności.
Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:
• nawigacji,
• treści,
• stopki serwisu.

Dokumenty
Na stronie Gminy Szemud znajduje się wiele plików do pobrania. Niektóre z nich pochodzą z instytucji zewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu nie zawsze publikujemy jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie Gminy do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, zazwyczaj nie dodajemy opisów alternatywnych.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Ponadto umożliwiamy zmianę wielkości i koloru czcionki przez moduł dostępny na stronie.

Kontrast
Umożliwiamy zmianę kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści (stosunek jasności tekstu do tła).

Filmy wideo
Umieszczamy linki do materiałów filmowych w serwisie Youtube; materiały te spełniają warunki dostępności tego serwisu.

Zrozumiałość i czytelność treści
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces
Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis Gminy Szemud, prosimy o kontakt pod adres e-mail: kancelaria@szemud.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@szemud.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba władz Gminy Szemud mieści się w Urzędzie Gminy Szemud, znajdującym się w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13. Na Urząd składają się dwa budynki (A i B), które zostały przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:
1. Zastosowanie kontrastowych elementów architektury poprzez wyróżnienie recepcji oraz dziennika podawczego.
2. Wykonanie podjazdu wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. W dostosowano 1 łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
• wysłać e-mail na adres: kancelaria@szemud.pl
• napisać pismo/złożyć wniosek elektroniczny poprzez platformę ePUAP
• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 676 44 23,
• skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania Pn 7:30-17:00, Wt-Czw 7:30-15:30, Pt 7:30-14:00.