INFORMATOR
Podatki
Działalność gospodarcza
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami
Ochrona środowiska
Sprawy obywatelskie
Urząd Stanu Cywilnego
Oświata
Organizacje pozarządowe
Turystyka
Agroturystyka
Patronat Wójta
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

 

PODATKI

Informacja o podatkach obowiązujących w roku 2020

Uchwała nr XLIX/594/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud

Uchwała nr XIII/165/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2020 rok na obszarze Gminy Szemud

Uchwała nr XLIX/593/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Szemud

Uchwała Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała NR XII/136/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXV/314/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W poniższej tabeli przedstawiono stawki podatkowe, które będą obowiązywać na terenie gminy Szemud w roku 2020.

Stawki podatkowe w roku 2020 (do pobrania)

 


Karta informacyjna pop 2017
Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej budynku podlegającemu opodatkowaniu

Karta informacyjna (do pobrania)

 


FORMULARZE PODATKOWE
obowiązujące

 
FORMULARZE – PODATKI LOKALNE
UWAGA !!! Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, z zastrzeżeniem przypisu art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w brzmieniu jak poniżej: „Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4 (podatek rolny), art. 6 (podatek od nieruchomości) i art. 19 (podatek leśny), z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe”.
Formularze obowiązujące do 30.06.2019 r. Formularze obowiązujące od 1.07.2019 r.
Osoby fizyczne Osoby Prawne Osoby fizyczne Osoby Prawne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
PO-1 Informacja o nieruchomościach ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZN-1 Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
X ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników X
Informacje o podatku od nieruchomości. Szczegóły >>

PODATEK ROLNY

IR-1 Informacja w sprawach podatku rolnego DR-1 Deklaracja na podatek rolny  IR-1 Informacja o gruntach  DR-1 Deklaracja na podatek rolny
PO-1 Informacja o nieruchomościach ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 X ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników  X
    Informacje o podatku rolnym. Szczegóły >>

PODATEK LEŚNY

 IL-1 Informacja w sprawach podatku leśnego  DL-1 Deklaracja na podatek leśny IL-1 Informacja o lasach DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 PO-1 Informacja o nieruchomościach ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 X ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników X
    Informacje o podatku leśnym. Szczegóły >>

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

    DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych
    DT-1A – załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
 PTO-1 – oświadczenie (oświadczenie podatnika podatku rolnego – właściciela przyczep lub naczep związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą)
Informacje o podatku od środków transportowych. Szczegóły >>

 

Uchwała Nr XIII 150 2015 – wzory formularzy

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY SZEMUD
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Szemud


Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym
– umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności
(dotyczy m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu najmu, dzierżawy, należności z tytułu czynszu, opłat za wodę i zrzut ścieków, kar umownych)

UCHWAŁA NR VII/74/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR VIII/84/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

     Udzielanie ulg na wniosek dłużnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.
W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

Wierzyciel na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jeżeli dłużnik, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić jego egzystencji, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:

1. Odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia zapłaty należności na raty – wniosek składa się przed terminem płatności należności,

2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości należności wraz z odsetkami za zwłokę – wniosek składa się po terminie płatności należności (od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym dniem),

3. Umorzenia w całości lub w części zaległości należności, odsetek za zwłokę – wniosek składa się po terminie płatności (umorzenie zaległości należności pieniężnej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość należności głównej).

Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno – finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca.

W sprawach stosowania ulg przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa dłużnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy.

UWAGA:

1) W przypadku udzielenia ulgi, jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

2) W przypadku umorzenia części należności głównej:
a) w odpowiednim stosunku do tej części umorzeniu podlegają należności uboczne,
b) w odniesieniu do pozostałej części określa się termin jej spłaty.

W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:

1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).

2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika, w tym kopie dokumentów odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – druk do pobrania,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty
• informację o sytuacji majątkowej – druk do pobrania,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
• kopie zeznań podatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
• wykaz należności
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę – wzór wniosku do pobrania,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• dokumenty potwierdzające jego status prawny (np. aktualny wypis z rejestru),
• opis sytuacji ekonomicznej,
• informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,
• sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał (osoby prawne)
• sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• wykaz należności,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania.

Organ uprawniony (Wójt Gminy Szemud) dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek skład jeden z dłużników solidarnie odpowiedzialnych, wówczas w przypadku zaistnienia przesłanie do zastosowania ulgi w postaci umorzenia stosuje się ją tylko do wnioskodawcy.

Zastosowanie przez organ uprawniony do udzielenia ulgi w postaci umorzenia względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutków względem pozostałych dłużników.
Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie należności objętej wnioskiem uprawniony organ może podjąć działania celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego do momentu rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli odpowiedzialność dłużników jest solidarna, postępowanie egzekucyjne zawiesza się tylko w stosunku do wnioskodawcy.
Jeżeli było wszczęte postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie należności, która została umorzona na podstawie niniejszych przepisów, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie tego postępowania egzekucyjnego.

Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:
a) dłużnik nie dotrzyma terminu płatności wynikającego z postanowień zawartych w porozumieniu,
b) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których uprawniony złożył oświadczenie o udzielenie ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenie woli określonej treści.

Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:
15 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej.

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.),
2. Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1609)
3. Uchwała nr VII/84/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminu Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r, w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 2587)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.),
8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.04.2012 r.),
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354z późn. zm.),
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543),
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Opłata skarbowa:
Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Szemudzie – Kancelaria Podawcza (bud. A)
Ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony, w przypadku konieczności wystąpienia przez organ uprawniony (Wójta Gminy) o zgodę do Rady Gminy Szemud (w sytuacji gdy dłużnik występuje o umorzenie należności głównej wyższej niż 25.000 zł).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Przydatny link:
www.uokik.gov.pl

Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – informacja do pobrania

 *     *     *

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Procedura rejestracji i zmian w działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Szemud
Tel. 58-676-44-49
e-mail: edg40@wp.pl
w godzinach:  7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

– wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej )

– wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).

Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.

 1. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:

 • opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 • albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany• albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Szemud oraz poniżej.

Niezbędny jest również dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie

Czas załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Inne informacje

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis

Tryb odwoławczy

Brak – organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

INFORMACJA – Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis / zmiany / zawieszenia / wznowienia / wykreślenie)

FORMULARZE:

CEIDG-1_w1.8.3 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Załącznik CEIDG-MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Załącznik CEIDG-POPR – Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek
Załącznik CEIDG-RB – Informacja o rachunkach bankowych
Załącznik CEIDG-RD – Wykonywana działalność gospodarcza
Załącznik CEIDG-SC – Udział w spółkach cywilnych
Załącznik CEPDG-PN – Udzielone pełnomocnictwa

Instrukcja_CEIDG-1_23_listopad – Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
– Ministerstwo Gospodarki
– Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl
– Platforma ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek o wydanie aktualnej informacji dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych


Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała nr XXXII/218/2012 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Szemud w ramach programu pomocy de minimis

INFORMACJA

FORMULARZE:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w miejscu sprzedaży
Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

*     *     *

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

FORMULARZE

Formularz – wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wersja edytowalna)
Formularz – wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wersja PDF)
Informacja dla Wnioskodawcy (wydanie decyzji o warunkach zabudowy)
Przykład wypełniania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zaświadczenie o charakterze przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/obszarze rewitalizacji gminy Szemud
Formularz – wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Formularz – wniosek o zmianę fragmentu bądź opracowanie planu zagospodarowania
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Formularz – wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Szemud

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi

Wniosek-nadanie nazwy ulicy (wersja edytowalna)
wniosek-nadanie nazwy ulicy
Wniosek-nadanie numeru porządkowego (wersja edytowalna)
wniosek-nadanie numeru porządkowego

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki

*     *     *

GOSPODARKA KOMUNALNA

Informacja dotycząca naliczania opłat adiacenckich
z tyt. budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami) zwanej dalej: ustawą oraz uchwały nr XXVIII/240/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona jest w powyższej uchwale na poziomie 25%różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem infrastruktury, a wartością nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury. Innymi słowy, opłata adiacencka to 25% kwoty o jaką wzrosła wartość nieruchomości po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej lub drogi. Jeżeli wartość nieruchomości nie wzrośnie wskutek budowy nowej infrastruktury, wysokość opłaty adiacenkiej nie będzie naliczona.
Opłata adiacencka może być naliczona w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia lub korzystania z wybudowanej infrastruktury. Decydująca jest więc możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub korzystania z wybudowanej drogi, a nie moment faktycznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego czy wyjazdu z nieruchomości. (reguluje art. 145 ust. 1 ustawy)
Decyzja ustalająca wysokość opłaty dla danej działki może być wydana w terminie 3 lat od momentu powstania warunków do podłączenia lub korzystania z danej infrastruktury technicznej. Jeżeli upłynął okres 3 lat od zakończenia inwestycji, obowiązek zapłaty nie powstaje. (reguluje art. 145 ust. 2 ustawy)

Stworzenie warunków następuje po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie stosownie do przepisów prawa Budowlanego.
Opłatę adiacencką nalicza się jedynie wtedy, gdy dana inwestycja została zrealizowana z udziałem środków finansowych Skarbu Państwa, Gminy Szemud, Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku wybudowania drogi lub urządzeń infrastruktury w całości przez inne osoby lub podmioty opłata adiacencka nie zostanie naliczona. (reguluje art. 143 ust. 1 ustawy)
Przez wybudowanie urządzenia infrastruktury technicznej rozumieć należy budowę drogi (w całości wraz z oświetleniem, chodnikami i zjazdami) lub wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. (reguluje art. 143 ust. 2 ustawy)
Wartość każdej nieruchomości przed i po stworzeniu warunków do podłączenia i korzystania ustali zawodowy rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Gminy. (reguluje art. 146 ust. 1a ustawy)

Gmina Szemud dnia 31-01-2012 r. przeprowadziła przetarg nieograniczony nr ZP/3/5/2012 na świadczenie usługi w zakresie „Wycena nieruchomości – usługi w zakresie nieruchomości’. W wyniku w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości, wybrana została oferta z najniższą ceną złożona przez Kancelarię Nieruchomości „TAURUS”, Kamila Werner, ul. M. Curie-Skłodowskiej 12C/2, 81-231 Gdynia i obowiązuje do 31-12-2012 r.
Zgodnie z prawem dobór metod, sposobu wyceny oraz czynników wpływających na sporządzaną wycenę leży w gestii rzeczoznawcy i uregulowane jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21-09-2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 ze zm.)
Wszelkie nakłady poniesione przez właściciela nieruchomości na rzecz budowy danej infrastruktury zostaną zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej. Wspomniana ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, że kwota o jaką wzrosła wartość nieruchomości zostanie obniżona o wkład finansowy właściciela. Tym samym obniżeniu ulegnie ustalona dla danej działki opłata. (reguluje art. 148 ust. 4 ustawy)

Opłata adiacencka nie obejmuje nieruchomosci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. (reguluje art. 143 ust. 1 ustawy)
Zobowiązanym do uiszczenia opłaty adiacenckiej jest osoba lub podmiot, której przysługuje prawo własności do nieruchomości, w chwili stworzenia warunków do podłączenia do danego urządzenia infrastruktury. W związku z powyższym nie ma znaczenia późniejsze zbycie nieruchomości np. jeszcze przed ustaleniem opłaty adiacenckiej.

Reasumując, procedura naliczania opłat adiacenckich w związku z budową infrastruktury technicznej przedstawia się w następujący sposób:
1) Po oddaniu do użytkowania danej sieci Urząd Gminy w terminie do 3 lat zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatów szacunkowych dla poszczególnych nieruchomości, które uzyskały dostęp do urządzenia infrastruktury.
2) Następnie z urzędu zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, właściciele nieruchomości otrzymują pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania i mają możliwość w terminie 7 dni zapoznania się z sporządzonym dla ich nieruchomości operatem szacunkowym i złożenia ewentualnych pisemnych wniosków oraz zastrzeżeń w sprawie.
3) Kolejnym etapem jest wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej, od której służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Obowiązek zapłaty opłaty powstaje w ciągu 14 dni od momentu, kiedy decyzja staje się ostateczna.

 


 Utwardzanie dróg gruntowych

Kwalifikacji wniosków dokonuje komisja powołaną przez Wójta Gminy. Komisja uwzględniać będzie w szczególności następujące przesłanki:
– liczba mieszkańców, która korzystać będzie z wnioskowanego odcinka drogi.
– kategoria drogi w planie miejscowym,
– odbywający się dowóz dzieci do szkół autobusami,
– połączenie z drogą wyższej kategorii (powiatowa, wojewódzka) lub kontynuacja       utwardzania drogi,  istniejąca infrastruktura w pasie drogowym,
– ilość dróg krzyżujących się z wnioskowanym odcinkiem.
Do wniosku należy załączyć mapę informacyjną w dowolnej skali z zaznaczeniem wnioskowanego odcinka drogi.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

Informacja nt. utwardzania dróg w roku 2017
Wzór pełnomocnictwa
Imienny wykaz darowizn

FORMULARZE

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego drogi
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów niernormatywnych
Wniosek o zawarcie umowy warunkowej sprzedaży sieci
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę sieci

*     *     *

GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregujemy odpady

Gospodarka odpadami w Gminie Szemud
Odpady BIO

Wykaz przedsiębiorców świadczących na terenie Gminy Szemud usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych
w roku 2020

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami
na terenie gminy Szemud

Analiza_Stanu_Gospodarki Odpadami_za rok_2013
Analiza_Stanu_Gospodarki_Odpadami za rok_2014
Analiza_Stanu_Gospodarki_Odpadami za rok_2015
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2016
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2017
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2018
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2019

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Formularze

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieedytowalna, format PDF) – kliknij i pobierz

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

– punkt w Kielnie ul.Ekologiczna 6 (teren oczyszczalni ścieków)jest czynny w dniach: w poniedziałek i piątek w godz.13-17 oraz wtorek w godz.8-13,

– punkt w Szemudzie ul. Ekologiczna 5 (przed terenem oczyszczalni ścieków) jest czynny: w środę w godz.8-13 oraz czwartek w godz.13-17.

Każdy mieszkaniec naszej gminy, objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie mógł w ramach ponoszonej opłaty miesięcznej, dostarczyć do tego punktu makulaturę, szkło, plastik i metal a także odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyte opony(do 10 sztuk/rok) i gruz poremontowy. Dowóz odpadów odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast rozładunek na terenie PSZOK odbywa się wyłącznie pod nadzorem pracownika.

Jednocześnie informujemy, że do w/w punktów w Kielnie i Szemudzie można dostarczyć: kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, niewykorzystane resztki farb, lakierów, klejów, żywic, aerozole, środki czyszczące, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte tonery, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.

W PSZOK nie przyjmuje się odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Regulamin PSZOK

 

*     *     *

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Drodzy Rolnicy,
System gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmują ich również Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemudzie i Kielnie, ponieważ tam przyjmowane są wyłącznie odpady bytowe pochodzące z gospodarstw domowych.
W związku z zapytaniami, jak postępować ze zużytymi oponami rolniczymi informujemy, że można je przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją.
Zgodnie z obowiązkiem zawartym w znowelizowanej dnia 19 lipca br. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 poz.1579) podajemy adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych takich jak: sznurek, folia czy opony:
1. Aspol Sp. z o.o. PPH, 83-132 Morzeszczyn, nr tel: 58 536 27 20
2. PHU Ran-Eko Radosław Kaniewski, 86-260 Bruki Unisławskie 83, tel. 693 283 908 lub tel. 577 314 090
3. TESORRO, ul. Marynarki Polskiej 71, 80-857 Gdańsk , nr tel: 795-404-648
4. GRUPA RECYKL S.A.Recykl Organizacja Odzysku S.A.Reco-Trans Sp. z o.o., +48 667 955 563 tel. E-mail opony@recykl.pl – opony od maszyn rolniczych

 

Komunalny Związek Gminy oferuje bezpłatny odbiór wielkogabarytowego sprzętu AGD

1

*     *     *

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązki i zasady wynikające z wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków

Zanim zdecydujesz się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zapoznaj się z poniższymi zasadami:

1. Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim ją ułożono);

2. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

3. Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę, pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność [zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)];

4. Oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Wejherowie [zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332)];

5. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można rozpocząć po 30 dniach (termin właściwego organu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu), ale nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu;

6. Właściciel nieruchomości przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Wójtowi Gminy Szemud w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (termin tut. Urzędu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu), [zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.519 z późn. zm.)];

7. Wymagane dokumenty na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
– wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
– kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
– kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
– kopię dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków;

8. W ciągu 30 dni Wójt Gminy Szemud przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
– eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
– instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony Środowiska;

9. Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Wójt Gminy Szemud zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny;

10. Jeżeli przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332.) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a także uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w przypadku gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3/dobę lub gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód będących cudzą własnością (np. rzeki, jeziora, rowy melioracyjne). Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w Starostwie Powiatowym.

11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy eksploatować zgodnie z instrukcją oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz.1800).

 

Natalia Szreder
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (informacja)


Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z gminy Szemud, informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.). Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie – zmniejszona retencja (wersja edytowalna)

Oświadczenie – zmniejszona retencja


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów – informacja i formularz wniosku

Informujemy, że 11 maja br. sejm uchwalił nowelizację ustawy  z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wprowadzając tym samym kilka zmian prawnych, w zakresie usuwania drzew w tym m.in.:

1) przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – proponowane modyfikacje art. 83a;
wyjątek– uzgodnienia nie będą wymagały zezwolenia na usunięcie obcych gatunków topoli

2) uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;

3) wprowadzenie nowych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  nakazujących  właścicielowi nieruchomości zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Urząd zobowiązany jest w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia do przeprowadzenia oględzin drzewa wnioskowanego do usunięcia i sporządzenia z tej czynności protokołu.
We wskazanych w/w przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Ważnie: Organ może wnieść sprzeciw tylko w przypadku drzewa rosnącego:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody) ustawy.
Ważne: ustawa stanowi także, że jeżeli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urząd, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew (w chwili obecnej 500 zł za jeden centymetr obwodu pnia drzewa  mierzonego na wysokości 130 cm)

4) ustanowienie delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania wskazanego powyżej rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody) – proponowana zmiana w art. 85;

Ważne!
– wycięcie drzewa bez zgłoszenia lub wymaganego zezwolenie skutkować będzie nałożeniem kary administracyjnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2017r., z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

W przypadku pytań lub wątpliwości  zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  UG Szemud tel. 58 676 44 25. Sprawy z zakresu zadrzewień prowadzi referent ds ochrony środowiska Katarzyna Nalazek-Baraniak.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

Alicja Szarafin -Grządkowska

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje i formularz wniosku

Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz KIP – wzór

 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – informacje i formularze wniosków

Informacja o procedurze udzielania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja o konieczności sporządzania kwartalnych sprawozdań

Wzór_kwartalnego_sprawozdania_podmiotu_prowadzacego_działalność_w_zakresie_oprożniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystości_ciekłych

 

Ochrona zwierząt

Program opieki nad zwierzętami

Wniosek o sterylizację

Wniosek o karmę

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – Informacja
Wniosek

Informacje Kół Łowieckich

KOŁO ŁOWIECKIE ,,SŁONKA”
Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020

KOŁO ŁOWIECKIE „ŁOŚ”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020 

Roczny Plan Łowiecki na sezon łowiecki 2020/2021 -OBWÓD ŁOWIECKI NR 63

Roczny Plan Łowiecki na sezon łowiecki 2020/2021 -OBWÓD ŁOWIECKI NR 71

KOŁO ŁOWIECKIE „TROP”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE ,,DIANA”
Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” z siedzibą w Gdyni zawiadamia wszystkie osoby zainteresowane,że zgłoszenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne należy składać na adres siedziby koła :
81-197 Gdynia, ul. Ikra 22/17 lub na adres korespondencyjny
84-100 Darzlubie, ul. Św. Rozalii 31

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020

KOŁO ŁOWIECKIE „GŁUSZEC”

Plan polowań zbiorowych na sezon 2020-2021 K.Ł. GŁUSZEC w Kartuzach

Plan polowań zbiorowych na sezon 2020-2021 K.Ł. GŁUSZEC w Kartuzach

Informacja K.Ł GŁUSZEC nt. pracy zdalnej

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020

Plan polowań na lisy

KOŁO ŁOWIECKIE „JELEŃ”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020

 

Wykaz kąpielisk na terenie gminy

Ewidencja kąpielisk
Profil wody w kąpielisku

PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Szemud 2020

 

Wyniki badań wody w jeziorach na terenie gminy

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (30.06.2017)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (28.06.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (19.07.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (09.08.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (19.08.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (23.08.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (22.11.2019)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (25.06.2020)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (16.07.2020)

Jezioro Wysoka -Wycztok w Kamieniu (06.08.2020)

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 09/20 z dnia 19 sierpnia 2020 rok

Wyniki badań wody w ujęciach wody na terenie gminy

Wyniki badań wody (10.10.2019)

Wyniki badań wody (28.11.2019)

 

*     *     *

SPRAWY OBYWATELSKIE

 

Dowody osobiste

Do zadań Referatu w zakresie dowodów osobistych należy całość spraw dotyczących dowodów osobistych, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie wniosków, wydawanie i wymiana dowodów osobistych
 2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie i zniszczeniu dowodu osobistego
 3. Unieważnianie dowodów osobistych
 4. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych
 5. Wydawanie zaświadczeń zawierających dane przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych
 6. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 7. Archiwizacja dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Procedury

Dowody osobiste – formularze:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Wniosek o cofnięcie zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym
 4. Wniosek o zawieszenie certyfikatu w dowodzie osobistym
 5. Zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego
 6. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego
 7. Wniosek o przekazanie/usunięcie/aktualizację danych kontaktowych
 8. Udostępnienie danych osobowych z rejestru danych kontaktowych
 9. Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych

Ewidencja Ludności i Meldunki

Do zadań Referatu w zakresie ewidencji ludności i meldunków należy całość spraw związanych z ewidencją ludności i meldunkami, a w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności, poprzez: rejestrowanie danych o miejscu pobytu obywateli polskich (rejestr mieszkańców) oraz rejestrowanie danych o miejscu pobytu cudzoziemców (rejestr zamieszkania cudzoziemców)
 2. Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz sporządzanie pełnomocnictw wyborczych i obsługa głosowania korespondencyjnego
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych na wniosek właściciela/współwłaściciela lub najemcy lokalu oraz z urzędu
 4. Współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w zakresie danych ewidencji ludności objętych systemem informatycznym
 5. Udzielanie informacji adresowych na zasadach określonych przepisami prawa
 6. Przygotowywanie komputerowego wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

Procedury

Meldunki – formularze:

 1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały
 2. Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
 3. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego
 4. Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego
 5. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
 6. Zgłoszenie powrotu z poza granic RP
 7. Pełnomocnictwo meldunkowe
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zameldowanych osób pod podanym adresem

PESEL – formularze:

 1. Wniosek o nadanie nr PESEL
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze PESEL

Udostępnienie danych osobowych – formularze:

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

 

Konkurs meldunkowy

REGULAMIN 2018

REGULAMIN 2019

REGULAMIN 2020

Wybory

Procedury

Formularze:

 1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 


*     *     *

URZĄD STANU CYWILNEGO

AKTA STANU CYWILNEGO
FORMULARZE

Oświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem
Procedura
Wniosek

Wniosek stwierdzający brak przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju
Procedura
Wniosek

Wniosek o skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego
Wniosek

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu
Procedura
Wniosek

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
Procedura
Wniosek

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
Procedura
Wniosek

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Procedura
Wniosek

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
Procedura
Wniosek

Wniosek o wpisanie do rejestru orzeczonego rozwodu
Procedura
Wniosek

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Procedura
Wniosek

Wniosek o zmianę  imienia lub nazwiska w trakcie trwania związku małżeńskiego
Procedura
Wniosek

Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego zgodnie z art. 1 par. 3 i 4 KRO
Procedura
Wniosek

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Procedura

Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Procedura

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie
Procedura

*     *     *

OŚWIATA

 

Stypendium Gminy Szemud

Warunki przyznawania Stypendium Gminy Szemud

Wniosek może złożyć:

 • pełnoletni uczeń / student – we własnym imieniu;
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia szkoły podstawowej/liceum/technikum lub osoba, której powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nim.

Termin złożenia i rozpatrywania wniosków:

 • terminy składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego upływają
  5 października i 5 marca każdego roku;
 • termin jest dotrzymany, jeśli wniosek wpłynie w wyznaczonym powyżej terminie
  do Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie w godzinach jego pracy;
 • komisja obraduje na posiedzeniach dwa razy do roku w terminach: między 5 a 15 dniem marca i między 5 a 15 dniem października.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A) lub należy wysłać pocztą na adres : Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek (druk do pobrania);
 • kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia Kandydata z semestru poprzedzającego dzień złożenia wniosku (nie dotyczy studentów);
 • opinia wychowawcy klasy na temat ucznia, potwierdzona przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły (nie dotyczy studentów);
 • kopia odpisu ocen lub świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły (nie dotyczy studentów);
 • potwierdzenie zaliczenia ostatniego semestru nauki poprzedzającego dzień złożenia wniosku (dotyczy studentów);
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej egzaminacyjnej ocen podpisane przez dziekana (dotyczy studentów);
 • kopia wykazu ocen za ostatni semestr nauki poprzedzający dzień złożenia wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dziekana (dotyczy studentów);
 • opinia autorytetu w danej dziedzinie (specjalisty lub instruktora).

Inne informacje:

O stypendium mogą ubiegać się zameldowani na stałe na terenie gminy Szemud:

 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych publicznych i niepublicznych;
 • uczniowie dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych – od II semestru I klasy;
 • studenci stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych, którzy nie przekroczyli 26 roku życia – od III semestru;
 • uczniowie i studenci szczególnie uzdolnieni w dziedzinie kultury i/lub sportu, którzy nie przekroczyli 26 roku życia.

Rada Gminy Szemud ustanowiła:

 • 10 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych po 130,00 zł;
 • 4 stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych
  po 180,00 zł;
 • 3 stypendia dla studentów stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych,
  którzy nie przekroczyli 26 roku życia po 230,00 zł;
 • 4 stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i/lub sportu po 130,00 zł;
 • stypendia specjalne (jednorazowe) – wysokość uzależniona od środków pozostających w dyspozycji Komisji.

Szczegółowe informacje reguluje uchwała Nr XV/174/2019 Rady Gminy Szemud
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendialnego Gminy Szemud w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szemud Regulamin stypendialny Gminy Szemud, z którą wnioskodawca ma obowiązek się zapoznać.

Warunki przyznawania stypendiów

Uchwała w sprawie Regulaminu Stypendialnego

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przelewanie na konto


Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki edukacyjnej
WniosekInformacja dla pracodawców występujących o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1 .

Uwaga:

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 – składany przez pracodawcę bezpośrednio po zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (załącznik nr 2) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, (zawód ujęty w część II prognozy, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020) wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

UWAGA – DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS

Dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) do przedłożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzory oświadczeń – załącznik nr 3),

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 roku (wzór formularza – załącznik nr 4) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 roku poz. 1543).

Druki formularzy dostępne są w Urzędzie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, budynek B, pokój 19 oraz poniżej.

UWAGA PRACODAWCY – Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis dane dotyczące indywidualnej pomocy de minimis przechowuje się przez 10 lat podatkowych od daty przyznania pomocy.

FORMULARZE:
Załącznik nr 1 – Zawiadomienie
Załącznik nr 2 – Wniosek
Załącznik nr 3 – Oświadczenia-o-otrzymanej-lub-nieotrzymanej-pomocy-de-minimis
Załącznik nr 4 – Form._inf_przedst_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozp_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)[1]
Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę
Oświadczenie składane przez rolnika
Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów
Oświadczenie o działalności w zakresie drogowego transportu towarów

ZGŁOSZENIE
szkoły i placówki / przedszkola/ punktu przedszkolnego
do Ewidencji

Termin: do 30 września w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę oświatową (organ prowadzący imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, dokument tożsamości)
2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę/placówkę/przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego – w zakresie niepodlegania zakazowi prowadzenia działalności oświatowej
3) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki (szkoła podstawowa, gimnazjum, zespół, przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego)
4) miejsce prowadzenia szkoły/placówki oświatowej
5) informacja na temat warunków lokalowych
6) realizacja innych zadań statutowych (wynikających z organizacji) placówki
7) informacja o warunkach nauki i pracy (opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej),
8) statut szkoły/placówki lub w przypadku punktu przedszkolnego organizację placówki
9) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w następujących dokumentach:
a) Ustawa o systemie oświaty art.14a ust.7, art. 82-84, art.89
b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080)
c) Karta Nauczyciela (kwalifikacje) i rozporządzenia szczegółowe
d) Uchwała nr XII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 171 z późn. zm.).

FORMULARZ:

Zgłoszenie do ewidencji – informacja
Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Beata Węzeł


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zarządzenie w sprawie określenia wniosku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

Beata Węzeł


Procedura uzyskania awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2019r., 2215 z późn. zm.)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018r., 1574
z pózn. zm.)

Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 5f lub art. 9g ust. 8 KN. W razie niedotrzymania tego terminu jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. We wniosku nauczyciel może wskazać, aby w skład komisji egzaminacyjnej wszedł przedstawiciel wskazanego przez niego związku zawodowego.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 KN, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

FORMULARZE:

Wniosek o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Oświadczenie RODO

Iwona Curlej-Paszke


Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych,
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud – Kancelaria
tel. +48 58 676-44-47, faks +48 58 676-44-26, e-mail: kancelaria@szemud.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
• osoby fizyczne;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:
• poniedziałek 7:30 – 17:00
• wtorek- środa 7:30 – 15:30
• piątek 7:30–14:00

Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (do pobrania),
• pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
9. Kserokopia umowy na wywóz śmieci.

Dokumenty składane w kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
• 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika*
• 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:
• bezgotówkowo w Punktach Obsługi w Urzędzie Gminy Szemud (budynek A i B)
• przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Szemudzie:
Bank Rumia Spółdzielczy o/Szemud    70 8351 0003 0000 0228 2000 0010
Tytuł: opłata ustanowienie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Wójta Gminy Szemud wraz z kompletem załączników, o których mowa we wniosku.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Druki do pobrania również w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie – Referat Organizacyjny (budynek B pokój nr 19).

Wniosek o wydanie opinii

Beata Węzeł


Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych

Co należy wiedzieć.

Usługa możliwa do zrealizowania wyłącznie elektronicznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (zwanego dalej „rejestrem”).

 

Kto może załatwić sprawę?

Wpisu/zmian/wykreślenia w rejestrze dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić/prowadzący żłobek/klub dziecięcy lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci) lub zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych może nastąpić również w przypadku:

 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną,
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy zalogować się do Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ pobrać odpowiedni wniosek i wypisać go.

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z upoważnieniem (o ile sprawa załatwiana jest przez osobę upoważnioną) należy przesłać elektronicznie – poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy przedstawić stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

 

Jakie opłaty ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000,00 zł

Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

URZĄD GMINY SZEMUD
Bank Rumia Spółdzielczy o/Szemud
70 8351 0003 0000 0228 2000 0010

Tytuł: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dokonanie zmian oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych nie podlega opłacie.

 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Dokonanie wpisu do rejestru następuje w ciągu 7 dni od przekazania do Urzędu za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia kompletu dokumentów. W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających dokonanie wpisu do rejestru zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w trybie przewidzianym dla wydania decyzji.

Zmian w rejestrze dokonuje się w ciągu 7 dni od dostarczenia do Urzędu informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wnioski składa się wyłącznie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy?

 1. 26 do 35b, art. 36 ust 1a oraz art. 46 do 47a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz, 603 z późn. zm.),
 2. 43 ust. 1-3 ustaw yz dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U .z 2018 r. poz. 646),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925 z późn. zm.).

  

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

  

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Beata Węzeł

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wyciąg z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zmianami)

Art. a. [Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu]
1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. (uchylony).

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.

Formularze:

Uproszczony druk oferty (wersja do edycji)
Uproszczony druk oferty (PDF)
Uproszczony druk sprawozdania (wersja do edycji)
Uproszczony druk sprawozdania (PDF)

Iwona Curlej-Paszke

*     *     *

TURYSTYKA

Zgłoszenie prowadzenia usług hotelarskich

Formularz (ankieta) zgłoszenia prowadzenia usług hotelarskich

*     *     *

AGROTURYSTYKA

Zgłoszenie prowadzenia usług agroturystycznych

Informacja dot. zgłoszenia wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
Opis obiektu
Minimalne wymagania co do wyposażenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Zgłoszenie zmian we wpisie
Wniosek o zakończeniu świadczenia usług

*     *     *

PATRONAT WÓJTA

Zarządzenie w sprawie przyznania Patronatu Wójta Gminy Szemud
Zasady przyznawania Patronatu Wójta Gminy Szemud
Wniosek (wersja PDF)
Wniosek (wersja edytowalna)

*     *     *

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD Sp. z o. o.

System „e-WODA” – dokumentacja

Regulamin korzystania z e-BOK
Regulamin „Aktywny klient”
Informacja o ulgach w spłacie należności

UCHWAŁA NR VII/74/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR VIII/84/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Zarządzenie Nr 141/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 20 Lipca 2015r.
w sprawie : ustalenia jednolitych zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Szemud od inwestorów – osób fizycznych i prawnych nowo budowanych urządzeń przesyłowych (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ) wybudowanych z ich środków własnych, których budowa nie została przewidziana w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Szemud.
>> POBIERZ <<


Informacja dotycząca naliczania opłat adiacenckich
z tyt. budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami) zwanej dalej: ustawą oraz uchwały nr XXVIII/240/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona jest w powyższej uchwale na poziomie 25%różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem infrastruktury, a wartością nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury. Innymi słowy, opłata adiacencka to 25% kwoty o jaką wzrosła wartość nieruchomości po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej lub drogi. Jeżeli wartość nieruchomości nie wzrośnie wskutek budowy nowej infrastruktury, wysokość opłaty adiacenkiej nie będzie naliczona.
Opłata adiacencka może być naliczona w przypadku wzrostu wartości danej nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia lub korzystania z wybudowanej infrastruktury. Decydująca jest więc możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub korzystania z wybudowanej drogi, a nie moment faktycznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego czy wyjazdu z nieruchomości. (reguluje art. 145 ust. 1 ustawy)
Decyzja ustalająca wysokość opłaty dla danej działki może być wydana w terminie 3 lat od momentu powstania warunków do podłączenia lub korzystania z danej infrastruktury technicznej. Jeżeli upłynął okres 3 lat od zakończenia inwestycji, obowiązek zapłaty nie powstaje. (reguluje art. 145 ust. 2 ustawy)

Stworzenie warunków następuje po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie stosownie do przepisów prawa Budowlanego.
Opłatę adiacencką nalicza się jedynie wtedy, gdy dana inwestycja została zrealizowana z udziałem środków finansowych Skarbu Państwa, Gminy Szemud, Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku wybudowania drogi lub urządzeń infrastruktury w całości przez inne osoby lub podmioty opłata adiacencka nie zostanie naliczona. (reguluje art. 143 ust. 1 ustawy)
Przez wybudowanie urządzenia infrastruktury technicznej rozumieć należy budowę drogi (w całości wraz z oświetleniem, chodnikami i zjazdami) lub wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. (reguluje art. 143 ust. 2 ustawy)
Wartość każdej nieruchomości przed i po stworzeniu warunków do podłączenia i korzystania ustali zawodowy rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Gminy. (reguluje art. 146 ust. 1a ustawy)

Gmina Szemud dnia 31-01-2012 r. przeprowadziła przetarg nieograniczony nr ZP/3/5/2012 na świadczenie usługi w zakresie „Wycena nieruchomości – usługi w zakresie nieruchomości’. W wyniku w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości, wybrana została oferta z najniższą ceną złożona przez Kancelarię Nieruchomości „TAURUS”, Kamila Werner, ul. M. Curie-Skłodowskiej 12C/2, 81-231 Gdynia i obowiązuje do 31-12-2012 r.
Zgodnie z prawem dobór metod, sposobu wyceny oraz czynników wpływających na sporządzaną wycenę leży w gestii rzeczoznawcy i uregulowane jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21-09-2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 ze zm.)
Wszelkie nakłady poniesione przez właściciela nieruchomości na rzecz budowy danej infrastruktury zostaną zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej. Wspomniana ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, że kwota o jaką wzrosła wartość nieruchomości zostanie obniżona o wkład finansowy właściciela. Tym samym obniżeniu ulegnie ustalona dla danej działki opłata. (reguluje art. 148 ust. 4 ustawy)

Opłata adiacencka nie obejmuje nieruchomosci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. (reguluje art. 143 ust. 1 ustawy)
Zobowiązanym do uiszczenia opłaty adiacenckiej jest osoba lub podmiot, której przysługuje prawo własności do nieruchomości, w chwili stworzenia warunków do podłączenia do danego urządzenia infrastruktury. W związku z powyższym nie ma znaczenia późniejsze zbycie nieruchomości np. jeszcze przed ustaleniem opłaty adiacenckiej.

Reasumując, procedura naliczania opłat adiacenckich w związku z budową infrastruktury technicznej przedstawia się w następujący sposób:
1) Po oddaniu do użytkowania danej sieci Urząd Gminy w terminie do 3 lat zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatów szacunkowych dla poszczególnych nieruchomości, które uzyskały dostęp do urządzenia infrastruktury.
2) Następnie z urzędu zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, właściciele nieruchomości otrzymują pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania i mają możliwość w terminie 7 dni zapoznania się z sporządzonym dla ich nieruchomości operatem szacunkowym i złożenia ewentualnych pisemnych wniosków oraz zastrzeżeń w sprawie.
3) Kolejnym etapem jest wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej, od której służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Obowiązek zapłaty opłaty powstaje w ciągu 14 dni od momentu, kiedy decyzja staje się ostateczna.


 Zasady podłączenia nieruchomości do kanalizacji
w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie

Inwestycja kanalizacyjna w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie i Karczemkach została zrealizowana w 100% i oddana do użytkowania. Obecnie trwają ustalenia z PEWiK-iem w sprawie podpisania umowy na odbiór i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni „Dębogórze”.
Ze względu na konieczność sprecyzowania i uzgodnienia z prawnikami niektórych zapisów powyższej umowy wyznacza się już dzisiaj ostateczny termin rozpoczęcia podłączeń na dzień 15 majz 2012.
Do tego czasu właściciele posesji mogą składać dokumentację przyłącza do Urzędu Gminy w dwóch egzemplarzach, która powinna zawierać:1. Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem lub akt notarialny
2. Szkic przyłącza (plan sytuacyjny) obejmujący zakres od granicy nieruchomości do podłączanego obiektu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub na mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 jeśli jest ważna. Na mapach zasadniczych dla wsi Bojana i Dobrzewina obecnie są już naniesione studzienki na działkach. Szkic można wykonać samemu.
3. Wniosek na druku „Zgłoszenie robót budowlanych”
Wszystkie te druki oprócz mapy znaleźć można na naszej stronie ug.szemud.pl. lub www.bip.szemud.pl.

Podstawowe warunki techniczne:

1. Przyłącze należy zaprojektować z rur PCV o średnicy Ø 160 mm.
2. Głębokość posadowienia będzie wyznaczać rzędna dna studzienki przy zachowaniu minimalnego spadku 1,5%
3. W przypadku stosowania indywidualnych pompowni ścieków stosować zawory zwrotne.
4. Przyłącze projektować z ominięciem istniejącego szamba. W uzasadnionych sytuacjach można przeprowadzić przyłącze przez szambo.
5. Przed przyłączeniem budynku do kanalizacji należy opróżnić szambo i udokumentować ten fakt w czasie odbioru technicznego.
6. W trakcie wykonywania robót budowlanych przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopu pod nr tel. 58-676 44 50. W czasie odbioru odczytany zostanie stan wodomierza.
7. Po zakończeniu budowy przyłącza należy wykonać jego inwentaryzację geodezyjną i przekazać 1 egzemplarz pomiaru do urzędu gminy. Jednocześnie podpisana zostanie umowa na odprowadzanie ścieków z posesji.


Informujemy, że od dnia 01.03.2017 r. nastąpiła zmiana rozliczania usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Szemud.

Dotychczas to przewoźnicy nieczystości ciekłych pobierali opłaty za opróżnienie, transport i oczyszczenie nieczystości ciekłych od mieszkańców. Obecnie przewoźnicy będą świadczyć tylko usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych i ich transportu do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Szemudzie. Natomiast za oczyszczenie nieczystości ciekłych mieszkańcy otrzymają fakturę, wystawioną przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

Koncesjonowani w Gminie Szemud odbiorcy nieczystości ciekłych
[plik do pobrania]

Przewoźnik wykonujący usługę opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek wypełniania dokumentu potwierdzającego odbiór nieczystości ciekłych, podpisanego przez właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez niego osobę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje u właściciela nieruchomości, a drugi przekazany zostaje pracownikowi oczyszczalni ścieków. Pracownik oczyszczalni, po dokonaniu zrzutu, wpisuje w potwierdzeniu ilość zrzuconych nieczystości, po czym zostaje wystawiona faktura.

Przypominamy, ponadto że mamy możliwość sprawdzania jakości zrzucanych nieczystości ciekłych. W przypadku stwierdzenia zrzucania ścieków o ponadnormatywnej jakości np. ciała stałe czy tłuszcze – mamy prawo i obowiązek nałożenia kary na właściciela nieruchomości, zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.
Wprowadzenie zmian ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Szemud

ROK 2017
Lipiec 2017
Kwiecień 2017
Marzec 2017
Luty 2017
Grudzień 2015
Sierpień 2015
Czerwiec 2015
Kwiecień 2015

Styczeń 2015


FORMULARZE

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (PDF)
Wniosek o ustalenie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie o stanie majątkowym
Zgłoszenie projektu kanalizacji