Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA)

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 1 527 mb i wykonanie 118 przyłączy oraz budowę sieci kanalizacyjnej o długości 2 435 m wraz z 141 przyłączami. Zostanie również wybudowana przepompownia ścieków i tłocznia....
Czytaj więcej...

Budowa chodnika od przystanku do ul. Sosnowej w Częstkowie – II etap

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 98 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 8cm.
Czytaj więcej...

Budowa wodociągu w Szemudzie ul. Grzybowa

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 819 m oraz wykonanie 15 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Sosnowej w msc. Częstkowo

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m oraz ułożenie kostki brukowej betonowej szarej.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Częstkowie wzdłuż ul. Wschodniej

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości 2,0 m i długości ok. 110 m oraz ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej oraz szarej.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ulicy Ofiar Stutthofu w msc. Łebno

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, montaż i stawianie słupów oświetleniowych 7 szt oraz montaż szafki pomiarowej.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wraz z przebudową budynku gospodarczego w Szemudzie (część dz. nr 331)

Zakres inwestycji obejmował przebudowę budynku gospodarczego oraz budowę odcinka chodnika o długości 11 m i szerokości 2 m.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Tredera w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 92 m w tym ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz wykonanie zjazdów na posesję.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia w Koleczkowie ul. Kamieńska

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów oświetleniowych nr 4/1; 6/1; 8/1; 10/1.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Warznie ul. Północna do działek nr 406

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 545,01 mb, 4 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 22 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika od Głazicy do Szemuda ul. Mercerstwo o długości 412m, szerokości 1,5m

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 412 m w tym wykonanie koryta i ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Mazurska

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 1099,35 mb, 1 zasuwy żeliwne kołnierzowe, 2 hydrantów nadziemnych DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową, 8 przyłączy wodociągowych oraz 2 studnie odpowietrzające.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie zatoczki autobusowej o szerokości 3,0 m, peronu przystanku o szerokości 1,5 m oraz wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 97 mb . Nawierzchnie zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8cm.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zduńskiej w Koleczkowie

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowy linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów 2/2; 2/1; 5/1; 7/1.
Czytaj więcej...

Budowa placu rekreacyjnego „Figle na Wzgórzu” wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach – etap I

Zakres inwestycji obejmował wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych, boiska trawiastego wraz z piłko chwytami.
Czytaj więcej...

Budowa drogi gminnej Kamień – Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa) w km od 0+000,00 do 0+200,00

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 200 m w tym budowę skrzyżowania, zjazdów na posesję z ułożeniem na powyższych odcinkach nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika, przebudowa nawierzchni oraz odwodnienie drogi w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. Błaszkowskiego 86 m asfaltu o szerokości 5m do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 wraz z chodnikiem, oraz przedłużenie chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie od szkoły do ul. Jeziornej – etap końcowy

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o długości 165 mb i szerokości 1,5 m w tym wykonanie koryta, ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie studni oraz kanalizacji deszczowej z rur...
Czytaj więcej...

Budowa boiska sportowego w Bojanie – II etap

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przemieszczeń spycharkami mas ziemnych oraz wykonanie drenażu - ciągi główne.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 407,85 mb, 4 zasuwy żeliwne kołnierzowe, 1-go hydrantu nadziemnego DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 6 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...