Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2019/WZ Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości i Szkoły Podstawowej w Częstkowie „NASZE CZĘSTKOWO” z dnia 24 kwietnia 2019 roku o rozwiązaniu (likwidacji) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości i Szkoły Podstawowej w Częstkowie „NASZE CZĘSTKOWO” oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy GD.VIII NS-REJ.KRS/009173/19/218 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości i Szkoły Podstawowej w Częstkowie „NASZE CZĘSTKOWO”, ul. Strażacka 1, 84-217 Częstkowo, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681953.

Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiona została Iwona Białas-Rychlak.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 lipca 2019 roku na adres: Iwona Białas-Rychlak, ul. Szkolna 8, 84-217 Częstkowo.

Likwidator
Iwona Białas-Rychlak
tel. 694 486 444