Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Szemud na lata 2013-2025

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud