2

Projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020