bez tytułu
KOŃCZYMY REALIZACJĘ UNIJNEGO PROJEKTU…

Miło nam Państwa poinformować, że w czerwcu br. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji złożonego w kwietniu br. wniosku o płatność końcową dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud”, dofinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3.
W związku z tą wiadomością, możemy śmiało powiedzieć, że pozytywnie zrealizowaliśmy zakres projektu unijnego, czyli osiągnęliśmy założony wskaźnik produktu, na który składał się:
-wybudowanie 24,73 km sieci kanalizacji sanitarnej,
-wybudowanie 3,02 km sieci wodociągowej,
-wdrożenie jednego inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi,
-wybudowanie 2 ujęć wody,
-wsparcie jednej stacji uzdatniania wody.
Ponadto w ramach powyższego projektu został także zakupiony mobilny sprzęt do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W celu całkowitego rozliczenia tego projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, na początku 2021 roku musimy potwierdzić osiągnięcie zaplanowanego efektu ekologicznego, czyli wskazać liczbę nowych użytkowników, którzy korzystają z sieci kanalizacyjnej, z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz podać ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu.
Na powyższe zadanie, którego koszt całkowity wyniósł 16 844 073,78 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 8 552 148,56 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych Projektu.
Uważamy, że realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz jakości stanu środowiska naturalnego.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji


UNIJNY PROJEKT W REALIZACJI…

Jak już wcześniej informowaliśmy Mieszkańców, w marcu 2017r. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud” z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3.

W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek o dł. 25 km sieci kanalizacyjnej oraz 3 km sieci wodociągowej. Ponadto zostanie wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, wybudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody. Termin realizacji całego zadania przypada na koniec 2019 roku.

Z uwagi na obszerny zakres całe zadanie zostało podzielone na tzw. kontrakty, w ramach których:

  • Na kontrakt 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo”- umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r., która opiewała na kwotę brutto 339 480,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano 0,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Lipowej w miejscowości Koleczkowo.
  • Na kontrakt 3 (3.1) pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie (ul. Lesoki) oraz Karczemkach (ul. Słoneczna)”- umowę podpisano w dniu 17.05.2018r., na łączną kwotę brutto 408 360,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną wzdłuż ulicy Lesoki w miejscowości Bojano oraz ul. Słonecznej w miejscowości Karczemki, o łącznej długości 0,8 km.
  • Na kontrakt 4 (4.1) pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w Bojanie  o studnię głębinową Nr 4 i Nr 5 (część 1)” -umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13.09.2018r. na łączną kwotę 1 032 880,87 zł. W ramach tego zadania zostały wybudowane ww. studnie, które przyczynią się do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną zarówno do spożycia, jak i celów socjalno- bytowych, a także zapewnią funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Ponadto w ramach tego zadania został wykonany nadzór geologiczny oraz elementy zagospodarowania terenów wokół studni.
  • Na kontrakt nr 12 (3.2) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 2”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.06.2018r. na łączną kwotę 1 849 428,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano oraz wybudowano kanalizację sanitarną m.in. w Dobrzewinie przy ul. Królewskiej, ul. Dębowej, ul. Klonowej i ul. Hetmańskie oraz w Koleczkowie wzdłuż ul. Dębowej i ul. Bitwy nad Ślęzą.
  • Na kontrakt nr 13 (3.3) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 3”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r. na łączną kwotę 3 093 142,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej m.in. w miejscowości Bojano (ul. Miedziana, ul. Złota, ul. Tytanowa i ul. Akacjowa). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzewino (ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna, potrwa jeszcze do połowy listopada br.
  • W ramach kontraktu nr 14 (3.4) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 4”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 19.09.2018r. na łączną kwotę 3 357 285,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej min., w Dobrzewinie ( ul. Strażacka, ul. Rubinowa, ul. Bukowa, ul. Stolarska), Bojanie (ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Majora Bojana, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa, ul. Jeżynowa, ul. Kwiatowa, ul Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przytulna, ul. Promienna). Realizacja całego zadania potrwa do połowy listopada 2019r.
  • W ramach kontraktu nr 15 (3.5) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 5”, umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r. na łączną kwotę 3 273 699,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojano (ul. Zachodnia, ul. Rydzowa, ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnierzy, ul. Świętego Józefa, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa), Koleczkowo (ul. Kamieńska, Wysoka i Marchowska) wraz z siecią wodociągową w Karczemkach (ul. Ogrodowa). Realizacja tego zadania potrwa do połowy listopada 2019r.
  • Na kontrakt nr 16 (4.2) pn: „Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (część 2) Kontrakt 16 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16)” w dniu 19.04.2019r.  ogłoszono przetarg nieograniczony, jednakże z uwagi na zbyt wysoką cenę oferenta, w dniu 16.05.2019r. zamawiający unieważnił ww. postępowanie.

Realizacja przedmiotowego projektu poprawi warunki życia mieszkańców oraz jakość stanu środowiska naturalnego. Ponadto zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców w związku z powstałymi  utrudnieniami związanymi z wykonywaniem ww. robót.

Sylwia Czoska

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji


Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020

rys. 001


Gmina Szemud będąca Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dokłada wszelkich starań by przedmiotowy Projekt był realizowany w sposób jawny i przejrzysty,  zgodnie z przepisami. Dlatego też jeżeli Państwo zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości, będą podejrzewali wystąpienie nadużyć finansowych poniżej przekazujemy link, w celu umożliwienia zgłoszenia w/w nieprawidłowości.

https://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/

 

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013

Poniżej zamieszczamy informacje nt. zakończonego  projektu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007 – 2013

0

Tekst do pobrania

Odniesienie do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl

2014-12-22-14-31-59_23_72795

 


Odebrane obszary nr 1 i nr 2 związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 14.07.2010 r. do 05.08.2010 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarach nr 1 oraz nr 2. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Kruszyńskiego, Warszawskiej, Wybickiego, Roppla, Podgórna, Szkolna, Mickiewicza i część Reja.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 4,72 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 3 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 07.09.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 3. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Kruszyńskiego oraz na terenie duktu leśnego TPK do ul. Wiczlińskiej w Gdyni.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz przyłączami ok. 4,67 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię P8.


Odebrany obszar nr 4 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.10.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 4. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Abrahama, Rumiankowa, Ceynowy, Miła, Dobra, część ul. Wołoszyna, Westphala, Derdowskiego, Sychty, Gryfa Pomorskiego, Budzisza, Szczęśliwa, Radosna, Markowskiego, Sezamkowa i część ul. Krótka.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 7,72 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną przepompownię P16.


Odebrany obszar nr 5 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 30.12.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 5. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Majora Bojana, Mieszka I, Ziołowa, Rumiankowa, Miętowa, Batorego, Leśna, Conrda, Kwiatowa, Łąkowa, Milenium, Sobieskiego, Chrobrego, Łokietka i część Krzywoustego.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 4,41 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 7 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 11.05.2011 r. do 26.05.2011 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 7. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Górnej, Spacerowej i Tuchomskiej.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 2,88 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 8 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.07.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 8. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: Gryfa Pomorskiego, Uberfelta, część Chylońskiej, Obrońców Wybrzeża, Wejherowskiej i Jeziornej.
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 5,92 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie P15, PL2, P5.


Odebrany obszar nr 9 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 03.10.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 9. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: przy ul. Sarnia Góra, Leśna, Poziomkowa, cz. ul. Malinowej , Kamieńskiej, Maćkowy, Przemysłowej, Jałowcowej, Północnej, Kustosza, Łąkowej, cz. ul. Gwiezdnej i Chylońskiej
W ramach powyższych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 5,46 km sieci kanalizacyjnej.


Odebrany obszar nr 10 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 27.10.2011r. odbyły się czynności odbiorowe związane z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 10. Sieć kanalizacyjna została wybudowana m.in. przy następujących ulicach: ul. Husarskiej, Ułańskiej, cz. ul. Dolnej, ul. Sportowej, Bieszke oraz cz. ul. Partyzantów Kaszubskich . W ramach powż?szych robót wybudowano wraz z przyłączami ok. 3,06 km sieci kanalizacyjnej oraz jedną szt. przepompowni (PL1).


2012-02-29-11-56-37_23_1054a3

1

Tekst do pobrania

2

Tekst do pobrania

3

Tekst do pobrania

4

Tekst do pobrania

5

Tekst do pobrania

6

Tekst do pobrania

Gmina Szemud pozytywnie zakończyła wieloletni unijny projekt!!!

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą w Gdańsku, pełniącym funkcję „Instytucji Wdrażającej” o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie w dniu 25.05.2009r. o nr POIS.01.01.00-00-016/08-00, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PR.1 Gospodarka wodno-ściekowa, DZ.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, umożliwiło rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej we wschodniej części Gminy. W czasie trwania realizacji Projektu podpisaliśmy dwanaście aneksów do w/w umowy, z czego ostatni podpisany w dniu 16.08.2016r. umożliwił pozytywne rozliczenie efektu ekologicznego.

Dla przypomnienia:

Realizacja robót budowlanych całego Projektu rozpoczęła się w roku 2010r., gdzie:

-w ramach zadania podstawowego wybudowano 43,49 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 szt. przepompowni.

-w ramach zadania dodatkowego wybudowano 7,58 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7 szt. przepompowni.

-w ramach zadań wodociągowych wykonanych w roku bieżącym przebudowano/ wyremontowano 3,46 km długość sieci wodociągowej, zmodernizowano 1 ujęcie wody, zmodernizowano stację podnoszenia ciśnienia oraz  wybudowano 1 pompownię strefową.

Na powyższy Projekt Gmina Szemud łącznie uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 12 262 590,84 PLN.

Ponadto na realizację przedmiotowego Projektu Gmina otrzymała również długoterminową pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na łączną kwotę 1 859 500,00 zł.

Zgodnie z zapisami w/w umowy o dofinansowanie w wyniku realizacji projektu Gmina Szemud uzyskała efekt ekologiczny na poziomie 100,1% tj. 4 154 osoby oraz 888 RLM użytkowników instytucjonalnych korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina Szemud dziękuje mieszkańcom za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji robót budowlanych. Mamy nadzieję, że utrudnienie, jakie spotkały Państwa  zrekompensuje komfort korzystania z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

logotyp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Tekst do pobrania