flag_yellow_low 87741600_1412980580_logo_prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego – sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Łebieńska Huta, gm. Szemud”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2012-02-29-09-24-56_23_78400


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UNIJNE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI W

KOLECZKOWIE !!!

Z wielką radością informujemy Państwa, iż złożony w dniu 31.10.2018r. wniosek na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, przeszedł pozytywnie weryfikację i tym samym pod koniec grudnia 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie powyższego zadania.

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt całkowity zadania opiewa na kwotę około 3,5 mln zł., z czego dofinansowanie wyniesie nie więcej niż nieco ponad 1,9 mln zł. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie prawie 0,5 km drogi w Koleczkowie z nawierzchni jezdni dostosowanej do zakładanego natężenia ruchu drogowego. Ponadto wzdłuż projektowanej ulicy zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, zostaną wykonane zjazdy, pobocza, a także przejścia dla pieszych. W najbliższym czasie Gmina Szemud planuje  ogłosić przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy powyższych robót budowlanych, z proponowanym  terminem wykonania zadania do grudnia 2021r..

Sylwia  Czoska7

Tekst do pobrania

8

Tekst do pobrania

9

Tekst do pobrania

10

Tekst do pobrania

11

Tekst do pobrania