„CZYSTE POWIETRZE POMORZA w Gminie Szemud 2016”

Rada Gminy widząc zapotrzebowanie w zakresie odnawialnych źródeł energii w dniu 19 lutego 2016 r. podjęła Uchwałę nr XVI/182/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud  w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016) organizowanego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wyrażając wolę złożenia w roku 2016 wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2016).

W związku z  powyższym  Gmina Szemud zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud” umożliwiając tym samym, mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na modernizację źródeł ciepła.

Dotacja celowa przyznawana w ramach ww zadania dotyczyła działań związanych z modernizacją źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich  kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą,  bądź ograniczenie zużycia opału węgla lub koksu na rzecz źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne). Dotacja dla mieszkańca wyniosła maksymalnie  27 % kosztów  kwalifikowanych (z tego do 22 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 5 % środków z budżetu Gminy Szemud).

Z pośród 40 złożonych wniosków 30 wnioskodawców uzyskało dotację. 17 z nich dotyczą całkowitej likwidacji kotła opalanego węglem, zaś pozostałe 13 wniosków związanych jest z ograniczeniem zużycia opału w kotłach opalanych węglem. W ramach zadania zostało zamontowane 6 pomp ciepła( w tym 1 do co i 5 do cwu), 10 kotłów opalanych gazem, 6 kotłów opalanych biomasą na pelt, a także kolektory słoneczne na 8 posesjach.

W ramach projektu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2016)” mieszkańcy   zrealizowali inwestycje na łączną kwotę 481 155,87 zł, z czego  dotacja ze środków WFOŚiGW wynosiła 99 333,16zł, natomiast 23 411,63zł z budżety Gminy Szemud.

Realizacja w/w zadania przyczyniła się do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wytwarzanych podczas spalania węgla lub koksu, co korzystnie wpływa na zdrowie i środowisko http://home.agh.edu.pl/~szk/files/docs/niska_emisja.pdf.

Ww.  projekt wpłynął na redukcję o następującą ilość:

– pyły ogólne – 2,509 Mg/rok

– SO2 – 1,237 Mg/rok

– NOx– 0,050 Mg/rok

– CO – 5,605 Mg/rok

– CO2 – 208,199 Mg/rok

Projekt współfinansowany Se środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl